Budget för 2021

Den 5 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2021 och plan 2022–2023.  Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Danderyds kommun har på kort tid fått förhålla sig till två större kriser av olika karaktär: en lokal ekonomisk kris och en global pandemi som är pågående i detta nu. Båda dessa kriser har inneburit stora påfrestningar på kommunens förvaltningar och verksamheter.   

Sedan 2019 har kommunens fokus legat på att skapa en robust ekonomi. Budgeten innebär ett positivt resultat på cirka 180 miljoner kronor. Alla nämnder får en procents uppräkning och därutöver ges nämnderna full kompensation för ökade kapitalkostnader och volymer. Budgeten innebär också en skattesänkning på 20 öre. 

Budget i balans 

Budgeten för 2021 innebär ett positivt resultat enligt balanskravet om cirka 180 miljoner kronor. Anledningarna till det budgeterade överskottet är flera. Kommunen reglerar det ackumulerade underskottet enligt balanskravet under 2021.

Kommunen har ett resultatmål på 2 procent av skatteintäkterna (netto). Kommunen behöver ha ytterligare riskpremier för att hantera risker som finns framöver i denna osäkra tid med lågkonjunktur och en pågående pandemi. Vidare ska kommunen ha en högre självfinansieringsgrad av investeringar så att kommunen inte ska behöva ta ytterligare lån under 2021.  

Danderyds kommun har att hantera ett omfattande ekonomiskt ackumulerat underskott om cirka 213 mnkr. Underskottet uppstod 2017–2019 bland annat med anledning av att kostnaderna över tid har ökat i snabbare takt än skatteintäkterna. Underskottet ska enligt kommunallagen vara reglerat senast 2022. Kommunens ökade kostnadseffektivitet och positiva ekonomiska resultat innebär att en stor del av det ackumulerade underskottet kan regleras redan under 2021. 

 Sänkning av skatten 2021  

Skattesatsen sänks med 20 öre från 18,95 kronor till 18,75 kronor 2021. Sänkning av skatten möjliggörs av de åtgärder som genomfördes under 2019 och 2020. Dessa åtgärder har minskat kostnadsutvecklingen och förbättrat kommunens ekonomi. Verksamheterna har också ökat sin kostnadseffektivitet. Vidare har kommunstyrelsen skapat en bättre styrning och uppföljning av nämndernas ekonomi. 

 Satsningar på miljö, hälsa och trygghet  

Trygghet är en prioriterad fråga för kommunen. Förra året tillsattes fler fältassistenter och väktare. Satsningen på fler trygghetsskapande åtgärder fortsätter även nästa år.

Som en konsekvens av covid-19 har behovet av rörelse och utomhusvistelse ökat. Budgeten innehåller därför en folkhälsofrämjande insats för spontanidrott i varje kommundel.  

Danderyd rankas som en av Sveriges mest klimatsmarta kommuner enligt tidningen Aktuell Hållbarhet. Danderyd är unikt med bra läge, fina grönområden och vacker arkitektur. I budgeten för 2021 tillförs resurser både för att ta ytterligare steg i klimatarbetet genom att stärka miljöövervakningen, samt för att stärka arbetet med att skydda kommunens unika kulturmiljö genom ett uppdrag att uppdatera och digitalisera kommunens kulturmiljöprogram. 

Budget för verksamheter och fördelning 

Budgeten innehåller ett fortsatt fokus på kommunens kärnverksamheter, det vill säga förskola, skola och omsorg. Större delen av kommunens budget 2021, 81 procent, går till verksamhet för unga och äldre. Verksamheter så som utbildning och äldreomsorg. Utbildningsnämnden och socialnämnden tillförs sammanlagt 16 miljoner kronor mer 2021 än under 2020.

Den procentuella fördelningen mellan verksamheternas nettobudget visas i diagrammet nedan. 

Nämndernas totala nettobudget uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor. 

De nämnder med störst budget är utbildningsnämnden och socialnämnden med en budget på cirka 892 miljoner kronor respektive 648 miljoner kronor.   

Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i 

Kommunens vision ”Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”  är vägledande i kommunens och nämndernas arbete med målstyrning. Våren 2018 antog kommunfullmäktige fem övergripande strategiområden med syfte att stärka styrkedjan och tydliggöra visionens intentioner och riktning för kommunens verksamheter.  

Under våren 2019 arbetade kommunens nämnder fram nya nämndmål för kommande år. Nämndmålen fastställdes av kommunfullmäktige. Målen fokuserar på de utvecklingsområden som respektive nämnd bedömer är prioriterade för att på sikt nå målsättningarna i kommunens strategiområden och visionen.

Nämndmålen ska vara strategiska i den bemärkelsen att de är utvecklande och kan ses som milstolpar i strävan att nå visionen. I nämndernas budgetförslag för 2021 föreslås totalt 41 nämndmål fördelade på fyra av fem övergripande strategiområden.  

Här kan du läsa hela Danderyds budget för 2021.

Uppdaterad: 2020-11-06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.