Årsredovisning 2021

Det ekonomiska resultatet för kommunen 2021 uppgår till 286,9 miljoner kronor och balanskravsresultatet* uppgår till 97 miljoner kronor.

Kommunen hade vid ingången av 2021 att hantera ett ackumulerat underskott om 28,3 miljoner kronor. Årets resultat enligt balanskravet medför att kommunen har reglerat hela det ackumulerade underskottet.

Det positiva resultatet har bidragit till att kommunen under året har kunnat amortera 200 miljoner kronor av kommunens banklån.

Kommunen hade budgeterat ett positivt resultat enligt balanskravet om 179,6 miljoner kronor. Årets balanskravsresultat avviker negativt med 82,6 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror främst på avsättning till resultatutjämningsreserv om 85,0 miljoner kronor.

Större negativa avvikelser mot budget redovisas för pensioner, PO-differens med mera som avviker negativt med 19,8 miljoner kronor. Engångskostnader för exploatering uppgår till 30,7 miljoner kronor som inte var budgeterade. Större positiva avvikelser mot budget redovisas för realisationsvinster med 71,4 miljoner som inte var budgeterade, skatteintäkter (netto) med 51,8 miljoner kronor och extern medelsförvaltning med 33,5 miljoner kronor som inte var budgeterade.

Största bidragande orsaker till det högre resultat för 2021 jämfört med 2020 beror på högre skatteintäkter med 77,4 miljoner kronor, högre intäkter för realisationsvinster med 67,8 miljoner kronor, och högre orealiserad vinst i medelsförvaltning med 22,2 miljoner kronor.

Kommunkoncernen som inbegriper Danderyds kommun och Djursholms AB redovisar ett resultat om 309,9 miljoner kronor. Störst bidragande orsak till koncernens resultat är kommunens resultat om 286,9 miljoner kronor. Kommunkoncernen har under flera år redovisat negativa resultat men har med de två senaste årens resultat brutit trenden. Kommunkoncernen förväntas åren framöver redovisa positiva resultat med anledning av kommunens budgeterade och planerade resultat för åren 2022 till och med 2024.

Kommunen har vänt trenden med att redovisa negativa resultat. För att uppnå detta har kommunen bland annat höjt skatten, infört en ekonomisk modell för kostnadskontroll med ett ökat fokus på kostnadseffektivitet, samt genomfört effektiviseringar och besparingar.

Största bidragande orsaker till det högre resultat för 2021 jämfört med 2020 beror på högre skatteintäkter med 77,4 miljoner kronor, högre intäkter för realisationsvinster med 67,8 miljoner kronor, och högre orealiserad vinst i medelsförvaltning med 22,2 miljoner kronor.

* Skillnaden mellan årets resultat och årets resultat enligt balanskrav beror på att från årets resultat tas samtliga realisationsvinster om 71,4 miljoner, orealiserade vinster i värdepapper 33,5 miljoner kronor, och reservering av medel till resultatutjämningsreserv 85,0 miljoner kronor bort.

Måluppfyllelse

Kommunen nådde upp till ambitionsnivån inom samtliga fem strategiområden. Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelse, utfall på nyckeltal och resultat i undersökningar så som Kommunens kvalitet i korthet och Medborgarundersökningen.

Kommunen nådde upp till ambitionsnivån för samtliga fyra finansiella mål.
För att ta del av hela måluppfyllelsen, se sidorna 17-28 i årsredovisningen.

Här kan du ta del av hela årsredovisningen

årsredovisning 2021

Här kan du ta del av en populärversion av årsredovisningen

populärversion av årsredvisningen

Samlade årsredovisningar

Uppdaterad: 2022-05-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.