Årsredovisning 2022

Det ekonomiska resultatet för kommunen 2022 uppgick till 158,9 miljoner kronor medan resultatet enligt balanskravet uppgick till 66,5 miljoner kronor. Det positiva resultatet har bidragit till att kommunen under året har kunnat amortera 100,0 miljoner kronor av kommunens banklån.

Kommunens resultat jämfört med budget

Kommunen hade budgeterat ett positivt resultat om 144,2 miljoner kronor. Större avvikelse mot budget redovisas för skatteintäkter (netto) med positiva 59,2 miljoner kronor. Större poster som inte varit budgeterade är främst resultatföring av kostnader för ett antal investeringsprojekt om 38,1 miljoner kronor, realisationsvinst vid försäljning av en fastighet om 37,3 miljoner kronor och för den externa medelsförvaltningen som redovisar en orealiserad förlust om 32,2 miljoner kronor.

Kommunens resultat enligt balanskravet

Balanskravsresultatet uppgick till 66,5 miljoner kronor jämfört med årets resultat som uppgick till 158,9 miljoner kronor. Vid beräkning av balanskravsresultatet har årets resultat minskats med samtliga realisationsvinster om 37,7 miljoner kronor, ökats med orealiserade förluster i värdepapper om 32,2 miljoner kronor och minskats genom reservering av medel till resultatutjämningsreserv om 87,0 miljoner kronor.

Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av till exempelvis en lågkonjunktur.

Kommunkoncernens resultat

Kommunkoncernen som inbegriper Danderyds kommun och Djursholms AB redovisade ett resultat om 161,2 miljoner kronor. Störst bidragande orsak till koncernens resultat var kommunens resultat om 158,9 miljoner kronor. Kommunkoncernen har under flera år redovisat positiva resultat och kommunen har amorterat på lånen vilket bidrar till att kommunkoncernen har en stabil och robust ekonomi.

Måluppfyllelse

Kommunen uppnådde under året den övergripande ambitionsnivån enligt kommunens strategiområden som fastställts av kommunfullmäktige. Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelse och utfall av nyckeltal och aktiviteter.

Tre av kommunens fyra finansiella mål uppnåddes. Anledningen till att det finansiella målet resultat enligt balanskrav inte uppnåddes beror på reservering av medel till resultatutjämningsreserv.

För att ta del av hela måluppfyllelsen, se sidorna 24-31 i årsredovisningen.

Årsredovisning 2022, pdf-fil

Kortversion av årsredvisningen

Här kan du ta del av en kortversion av årsredovisningen:

kortversion av årsredvisningen

Samlade årsredovisningar

Uppdaterad: 2023-12-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.