Verksamhetsstyrning

I Danderyds kommun syftar verksamhetsstyrningen till att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose medborgarnas behov och önskemål inom givna ekonomiska ramar.

Danderyds kommuns styrmodell

  • planering och uppföljning
  • målstyrning
  • ekonomistyrningsregler

Planering och uppföljning

Planering (budget- och verksamhetsplanering) och uppföljning (verksamhetsberättelse, bokslut och prognos) är viktiga delar i kommunens styrmodell.

Målstyrning

Kommunens viljeinriktning, ambitionsnivå och krav på verksamheternas resultat uttrycks i mål på olika nivåer. Kommunfullmäktige fastställer kommunens övergripande strategiområden och de olika nämndernas mål.

Ekonomistyrningsregler

Kommunens ekonomistyrning syftar till att säkerställa en god hushållning med resurser utifrån politiskt fattade beslut. Den politiska styrningen utövas genom kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar, ekonomiska målsättningar samt genom specifika uppdrag med ekonomiskt innehåll. Ekonomistyrningsreglerna innehåller bland annat regler avseende budget- och resultatansvar för kommunens verksamheter.

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-11-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.