Budget och uppföljning

Processer för fastställande av mål och budget

Planeringsförutsättningar och direktiv till budget anger de ekonomiska förutsättningarna för budgetarbetet tre år framåt i tiden och inleder arbetet med budgetprocessen.

Planeringsförutsättningar och direktiv till budget är ett tjänstemannaförslag som bereds inom kommunledningskontorets ekonomiavdelning under december – januari och baserar sig på tidigare budget och ekonomistyrningsreglerna. Förslaget antas av kommunstyrelsen under februari.

Under februari till juni bereder respektive förvaltning/kontor nämndernas förslag till budgetar vilka beslutas i respektive nämnd i juni. Nämndernas förslag till budget utgör sedan underlag till kommunens budget för vilken förslag lämnas av kommunstyrelsen under oktober. Budgeten antas slutligen av kommunfullmäktige under november.

Budgeten innehåller kommunens övergripande mål, nämndernas inriktningsmål och uppdrag samt budget för nämnderna och kommunen som helhet.

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning, vilket innebär ekonomisk balans på kort och lång sikt. Bedömningen görs genom att följa upp kommunens fem övergripande strategiområden och kommunens finansiella mål.

Det är kommunfullmäktiges uppgift att besluta om mål för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med budgetbeslutet för kommande år, kommunens mål för en god ekonomisk hushållning.

Uppsiktsplikt och uppföljning

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Uppsiktsplikten tar utgångspunkt i budget och flerårsplan, samt verksamhetsplan.

Varje styrelse och nämnd ska fortlöpande följa upp verksamheten inom sina ansvarsområden, både vad gäller verksamhet och ekonomi.

Nämnderna ska minst fyra gånger per år tillställa kommunstyrelsen en helårsprognos över det ekonomiska utfallet. Vid negativa ekonomiska avvikelser mot budget ska rapporterande nämnd upprätta en åtgärdsplan som ska presenteras för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska upprätta minst fyra ekonomirapporter per år.

Det verksamhetsmässiga utfallet ska följas upp vid delårsrapport och årsredovisning.

Nämnderna ska minst tre gånger per år tillställa kommunstyrelsen en uppföljning av investeringarna.

De helägda kommunala bolagen ska lämna minst två ekonomirapporter per år till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen upprättar budgetuppföljning per mars och delårsrapport per augusti för verksamheten och det ekonomiska resultatet. Budgetuppföljning per mars och delårsrapport med tillhörande prognos för resultatet under helåret ska redovisas för kommunfullmäktige.

Varje nämnd och styrelse ska årligen lämna en skriftlig uppföljning av verksamhet, måluppfyllelse och resultat till kommunstyrelsen i årsredovisningen. Årsredovisningen ska även innehålla sammanställd redovisning samt en personalekonomisk uppföljning, ett så kallat personalekonomiskt bokslut. Kommunens samlade måluppfyllelse och ekonomiska resultat redovisas och analyseras i kommunens årsredovisning.

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-05-24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.