Naturgeografiska förutsättningar

Från skärgård till fastlandSka man förstå ett områdes bebyggelsehistoria måste man ha viss kunskap om hur naturlandskapet har sett ut en gång i tiden. För Danderyds del har förändringarna varit mycket stora, framför allt på grund av landhöjningen.

Tre kilometer tjock inlandsis

Under de senaste två årmiljonerna har minst fyra istider skulpterat om landskapet. Den senaste, som började för omkring 70 000 år sedan, åstadkom ett istäcke som sträckte sig ända ner mot norra Tyskland. Inlandsisen var mellan en och tre kilometer tjock.

Eftersom den hårda jordskorpan bokstavligen ligger och flyter på det mjukare lagret under, så pressades jordskorpan ner av isens oerhörda tyngd. När inlandsisen började släppa sitt grepp började jordskorpan röra sig uppåt igen för att återta sitt ursprungliga läge.

Hela Mälardalen låg under vatten

Avsmältningen började i södra Sverige och isfrontens läge försköts sedan norrut. Runt 8 000 f Kr nådde den stockholmstrakten, men de frilagda områdena i Mälardalen låg då så djupt att hela området stod under vatten. Det skulle dröja flera tusen år innan de högsta punkterna i Danderyd (55 m ö h) kom upp över ytan.

Moräner och kala skärgårdsöar

Isen lämnade efter sig ett tjockt lager krossat material, s k morän, som täckte hela området. På havsbottnen avsattes dessutom lera som transporterats från isfronten längre norrut. När landskapets högsta punkter började framträda över vattnet som glesa skärgårdsöar, började en omlagring av dessa lösa jordarter. Havsvågornas kraft spolade ur det finkorniga materialet som avsattes på djupare vatten, medan det grövre materialet låg kvar.

Resultatet blev Danderyds kalspolade krön med sten och hällmarker och steniga och grusiga sluttningar. I dalgångarna hamnade de leriga sediment som senare skulle nyttjas för åkrar och ängar.

När vattnet sjunker undan kan man börja odla

När skärgårdslandskapet övergick till sammanhängande land innebar det därför för människorna inte bara en förändring, genom att själva arealen växte. Området förändrades också genom att mer produktiva marktyper tillkom.

Utseendet på det lågt liggande Danderyd påverkas fortfarande av strandförskjutningen och effekterna syns tydligt om man jämför dagens landskap med det på äldre kartor. Av kartorna framgår också att det tidigare funnits sankmarker och vattendrag som nu är helt eller delvis borta. Den gamla vattenlinjen har förstås haft stor betydelse för hur man placerade bebyggelsen.