Kevinges historia

På en avsats ovanför Edsvikens strand ligger Kevinge gravfält. På gravfältet kan man idag urskilja sju stensättningar. Tre är skadade och ganska otydliga. Dessutom finns en stensamling som möjligen kan vara rester av en skeppsformig stensättning.

Området är begränsat av villatomter och före detta åkerytor. Troligen har här tidigare funnits fler gravar. Detta styrks av en anteckning i "Danderyd och Lidingo Antiquitetsbok".

En flintpilspets med fäste för skaft troligen från slutet av yngre stenåldern. Den påträffades på tomten Kevingestrand 43. Fyndplatsen ligger mindre än 20 meter över havet och långt under dåvarande havsytan. Kanske har pilen tappats eller avlossats från en båt?

Människobenrangel Hösten 1795 påträffade några dalkarlar vid grävning nära gravfältet ”ett människobenrangel, alldeles helt". Vidare fann man två stycken järnspikar, troligen kistspikar. Det rör sig således om en skelettgrav från yngsta järnålder. De bevarade gravarna ligger bara 5-8 meter över havet och måste därför också tillhöra yngre järnålder.

Uppdaterad: 2024-07-10