Diarium och arkiv

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten.

Diarium

Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som en myndighet hanterar. Handlingarna förvaras sedan i ett närarkiv innan de levereras till kommunarkivet för slutförvaring. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring i ett elektroniskt diarium.  

Arkiv

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning och för forskningens behov. De kommunala kommunarkiven fungerar både som moderna informationscentraler och som minnen över det förflutna. I Danderyds kommunarkiv förvaras kommunens äldre arkiverade handlingar.

Reglemente för arkiv.pdf

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-04-26