Om kommunens budgetarbete

Danderyds kommun har idag väl inarbetade rutiner för genomförande av budgetprocessen. Kommunen har en god ekonomi och goda resultat enligt både interna och externa kvalitetsredovisningar. Med få undantag har nämnderna klarat alla sina åtaganden både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Planering och uppföljning

Planeringsmodellen innebär att kommunstyrelsen fastställer en ram för respektive nämnds nettokostnader som en utgångspunkt för budgetprocessen. Nämnderna skall utifrån den aktuella ramen utarbeta en budget som innebär förslag till förändringar och prioriteringar för att uppnå fastställda inriktnings- och resultatmål. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande.

Budgeten och planeringsmodellen

Planerings- och uppföljningsprocessens olika delar har flera beröringspunkter. Erfarenheter av analysen av föregående års verksamhetsresultat ska användas som underlag för nämndernas budgetarbete. Även analyser och slutsatser från löpande uppföljning av pågående verksamhetsår ska ingå.

Uppföljning och årsredovisning

 

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Fakturafrågor

Övriga ekonomifrågor

Relaterade nyheter

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020

Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med förslag till budget 2020. Nämnderna har i uppdrag att ta fram förslag till budget för år 2020 och plan för åren 2021–2022 inom de planeringsramar som finns givna i planeringsunderlaget. Beslut kommer att fattas den 11 juni i Kommunstyrelsen.

Budget

Ekonomi i balans

Här följer kort uppdatering av respektive nämnds uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att återfå en budget i balans, förvaltningarnas pågående arbete med förslagsunderlagen samt beslutsgången.

Budget

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.