Frågor och svar om anvisningstalet för Danderyd

Utifrån regeringens beslut om det totala antalet ukrainska flyktingar som ska anvisas till kommuner har Migrationsverket lagt fast att Danderyds kommun ska ta emot 71 personer i år. Utöver de ukrainska flyktingarna ska kommunen ta emot 49 kvotflyktingar under 2022.

Anvisningstalet för Danderyd är 71 personer. Om kommunen önskar göra mer, vilken är då den rätta gången? Vilken instans fattar beslut?

Migrationsverket beslutar fördelningstalen utifrån ett regeringsbeslut om det totala antalet flyktingar som anvisas. Kommunerna har varit inbjudna till dialogmöten inför att förslagen lades fram. Länsstyrelsen har varit delaktig i arbetet.

Gången torde vara att kontakta länsstyrelsen och Migrationsverket för att lägga förslag om ett högre kommuntal. Konsekvenserna av ett höjt kommuntal blir att kommunen kan få ta emot fler skyddsbehövande, som Migrationsverket anvisar. Det finns dock ett länstal som inte kan överskridas, så det skulle handla om att ta från någon annan kommun i länet. Regeringen kan, om det behövs, ändra siffran för det totala antalet personer som kan anvisas för boende. Ändras den kan kommunens andelstal ändras.

Om Danderyds kommun begär att få sitt anvisningstal höjt, har vi möjlighet att kräva att Migrationsverket ger förtur till flyktingar (skyddsbehövande) som nu bor i Danderyd?

Nej, det är inte möjligt. Efter den 1 juli 2022 är det personer som finns på Migrationsverkets anläggningsboenden som anvisas till kommunerna. De egenbosatta ingår inte i den totalsumma på personer som regeringen beslutade om 21 juni 2022. Summan är beräknad på personer som redan bor i det som kallas anläggningsboende, det vill säga ett boende som Migrationsverket ansvarar för.

Är det juridiskt tillåtet för kommunen att på egen hand och med egen finansiering ordna logi för ukrainska flyktingar som redan bor i kommunen. Detta skulle vara som en humanitär insats för personer som rotat sig här. 

Nej, det är det inte. Detta framhålls på flera ställen i förarbetena till ändringarna i lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Det är i den lagen bestämmelserna om att Migrationsverket ska kunna anvisa skyddsbehövande till kommunerna och att kommunerna får ta emot dem, kommer att finnas.

Kommunallagen ger inte något utrymme för kommunen att på humanitär grund ordna boende för skyddsbehövande som bor i eget boende i kommunen, men som inte omfattas av Migrationsverkets anvisning. Detsamma gäller möjligheterna att bekosta eget boende som tillhandahålls av Danderydsbor eller på annat sätt.

Kan kommunen använda sig av socialtjänstlagen för att ge flyktingar från Ukraina en bostad?

Nej, det är inte möjligt. Migrationsverket ansvarar för allt mottagande av flyktingar, inklusive skyddsbehövande från Ukraina som har rätt till boende enligt EU:s massflyktsdirektiv. Alla flyktingars rätt till stöd regleras helt och hållet i lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Flyktingar har inte de rättigheter som socialtjänstlagen ger. Detta framgår i lagen om mottagande av asylsökande där det står så här: Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

Det enda sättet för en kommun att ordna boende för ukrainska flyktingar har varit om Migrationsverket hyrt bostäder av kommunen. Kommunerna får alltså inte hyra ut direkt till en skyddsbehövande till en lägre hyra än den som andra hade fått betala, eller tillhandahålla en bostad kostnadsfritt.

Hur många ytterligare personer utöver det befintliga anvisningstalet kan kommunen husera i egna lokaler?

De lägenheter som kommunen har tillgängliga kommer i sin helhet gå åt för att ta emot dem som kommer att anvisas till kommunen enligt de nya reglerna i lagen om mottagande av asylsökande, samt till de 36 återstående kvotflyktingar som kommer under hösten.

Vad ska de flyktingar göra som idag fått boende i Danderyd med hjälp av privatpersoner, men inte har möjlighet att bo kvar i sin nuvarande bostad?

De som inte kan bo kvar i ”eget boende” som de har i dag ska anmäla sitt behov av boende till Migrationsverket. De kommer då att få ett annat boende. Det kan vara vid en anläggning eller anvisning till annan kommun, om den egna kommunens antal är fyllt.

Migrationsverket är medvetet om att barn går i skola och att vuxna kan vara i arbete och ska ta hänsyn till det så långt det går när det ordnar boendet. Men är andelstalet fyllt för den kommun där de har sitt ”eget boende” så kommer de inte kunna bo kvar i den.

Uppdaterad: 2022-07-13