Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör, i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har insyn och uppsikt över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör även de uppgifter som enligt annan författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör även, i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det innebär att nämnden svarar för prövning och tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Nämnden fullgör även de uppgifter som enligt annan författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Uppdrag:

 • På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplaner som ska antas av kommunfullmäktige
 • Ge planbesked när standardförfarande tillämpas i enlighet med plan- och bygglagen
 • Ge uppdrag att upprätta förslag till detaljplaner när standardförfarande tillämpas enligt plan- och bygglagen alternativt enkelt planförfarande för planer som påbörjats före 1 januari 2015
 • Yttra sig i fastighetsbildningsärenden
 • Ansvara för kommunens kart- och mätningsverksamhet
 • Svara för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • Handlägga namn- och adressärenden
 • Hantera ärenden enligt 10 och 11 §§ lagen om lägenhetsregister
 • Fullgöra de uppgifter som, inom nämndens ansvarsområde, åligger kommunen enligt smittskyddslagstiftningen
 • Lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta förslag som är påkallade inom nämndens ansvarsområde.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska utöva tillsyn enligt:

 • Miljöbalken
 • Plan- och bygglagen och annan lagstiftning inom plan- och byggväsendet
 • Tobakslagen i de delar tillsynen inte åligger socialnämnden
 • Strålskyddslagen vad gäller solarier
 • Lagen om sprängämnesprekursorer
 • Lagen om animaliska biprodukter
 • Miljöbalken över naturreservat som inrättats av kommunen

Organisation

Kontoret består av följande avdelningar: bygglovsavdelningen, miljöavdelningen, planavdelningen, kart- och mätavdelningen samt staben.

Bygg- och miljödirektör är Elisabeth Thelin.

Ansvarig nämnd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-02-14