Samhällsutvecklingsförvaltningen

Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar på uppdrag av tekniska nämnden.

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, planering och utveckling av kommunens anläggningar och fastigheter. 

Uppdrag:

 • Beräkna budget för tekniska nämnden.
 • Ansvara för nämndadministrationen för tekniska nämnden.
 • Ta fram underlag för olika styrdokument som Dagvattenstrategi för Danderyds kommun.
 • Ansvara för att kommunens parker och grönområden är välskötta genom underhålls- och anläggningsarbeten på gatumarken.
  Hålla de lokala gatorna rena, sopade och sandade samt att snön röjs bort på vintern. Lekplatser är också förvaltningens åtaganden.
 • Säkerställa trafiksäkerheten genom att sätta upp farthinder, bygga rondeller samt gång- och cykelbanor. De kommunala parkeringsplatserna, olika dispenser för exempelvis tunga fordon och parkeringstillstånd för funktionsnedsatta är också en del av trafiksäkerheten.
 • Förvalta kommunens skog, naturvårdsområden och naturreservat genom röjning, gallring och nyplantering.
 • Ansvara för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens VA-ledningsnät.
 • Pumpstationer ingår också i ansvarsområdet.
 • Se till att hushållsavfall från kommunen hämtas och omhändertas på ett miljömässigt, effektivt samt ekonomiskt fördelaktigt sätt.
 • Ansvara för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens byggnader som förskolor, skolor och äldreboende.
 • Ansvara för projektering av ny- och ombyggnader samt underhålls- och driftplanering.

Organisation

Samhällsutvecklingsförvaltningens chef är Stefan Sorpola.

Ansvariga nämnder

Tekniska nämnden

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-03-01