Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Uppdrag

Socialförvaltningen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, mottagning av nyanlända och omsorg om personer med funktionsnedsättning, familjerådgivning, kommunens uppgifter enligt alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt tobakslagen, bostadsanpassningsbidrag samt utredning av färdtjänst.

Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning på socialnämndens uppdrag, dvs att utreda, fatta beslut, verkställa insatser samt att följa upp att insatserna är av god kvalitet för den enskilde. Det gäller

 • Insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU till barn och ungdomar
  (0-20 år) och deras familjer
 • Placeringar och uppföljning av barn och ungdomar i såväl familjehem, HVB eller stödboende
 • Familjerätt
 • Försörjningsstöd, stöd och insatser till personer med missbruk, stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL
 • Budget- och skuld­rådgivning och dödsboutredningar
 • Mottagning av nyanlända och ensamkommande barn
 • Bostadsanpassningsbidrag
 • Anhörigstöd
 • Öppenvårdsbehandling
 • Färdtjänstutredningar
 • Förebyggande arbete samt samverkan med övriga samhällsaktörer
 • Arbete avseende bostäder i form av korttidskontrakt och sociala bostäder samt hantering av kön till seniorlägenheter
 • Handläggningen av ärenden om våld i nära relationer

Socialförvaltningen upphandlar drift samt kravställer och följer upp de privata och kommunala leverantörer som verkar inom socialnämndens område. Det ansvarar också för driften av de kommunalt drivna verksamheter inom nämndens ansvarsområde såsom vård och omsorgsboenden, LSS-boenden, personlig assistans, natt- och larmpatrullen och dagverksamheter.

Organisation:

Åsa Lundgren är socialförvaltningens direktör.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2024-06-01