Kommunrevisionen

Kommunrevisionen ska enligt kommunallagen varje år granska all kommunal verksamhet. Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför kommunfullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna genom den representativa demokratin.

De förtroendevalda revisorerna har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att granska och pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • räkenskaperna är rättvisande
  • att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorernas uppdrag regleras i kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed, ägardirektiv och reglemente. Revisionen ska utföras på ett oberoende sätt.

Kommunrevisionens granskningar samt revisionsrapporter

Danderyds kommuns årsredovisningar

Revisorer

Ordförande
Filippa Nyberg, Centerpartiet

Vice ordförande
Göran Bjugård, Socialdemokraterna

Ledamöter
Lena Cronvall Morén, Moderaterna
Margareta Sandell, Liberalerna
Eva Borelius Zätterström, Kristdemokraterna
Hans-Åke Larsson, Sverigedemokraterna
Ann Ryberg, Miljöpartiet

Revisorerna kan nås via mejl förnamn.efternamn@danderyd.se

Mer information

Kommunfullmäktige

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-12-29