Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering och ska verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut.

Hanna Bocander i grönska

Kommunstyrelsen i Danderyd har 15 ledamöter och 10 ersättare. Från och med 1 januari 2023 är Hanna Bocander (M) kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd på heltid. Birgitta Lindgren (L) är kommunstyrelsens första vice ordförande samt kommunalråd på halvtid och Kristin Eriksson (C) är kommunstyrelsens andra vice ordförande samt oppositionsråd på halvtid.

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar majoritetsförhållandet som kommunfullmäktige har.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden som kommunfullmäktige sen ska ta ställning till.

Kommunstyrelsen har tre huvudsakliga funktioner:

  • Att leda, samordna och ha uppsikt över övriga nämnder och de kommunala bolagen (ledningsfunktion),
  • Styra kommunens utveckling och förhållningssätt genom framtagande av styrdokument (styrfunktion),
  • Följa upp kommunens ekonomi och utveckling (uppföljningsfunktion).

Kommunstyrelsen är också ansvarig för kommunens personalpolitik.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för kommunstyrelsen fastställs dess ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Kommunstyrelsens reglemente

Organisation

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har två utskott. Dessa bereder ärenden innan de kommer upp för beslut i kommunstyrelsen. Bägge utskotten fattar också beslut på delegation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) bereder samtliga ärenden utom de som hanteras i kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott. 

Förtroendevalda i arbetsutskottet

Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott (KSFX) bereder i huvudsak ärenden som rör kommunägda lokaler, detaljplaner och exploatering av mark där kommunen är fastighetsägare.

Förtroendevalda i fastighets- och exploateringsutskottet

Stödjande förvaltning: kommunledningskontoret

Nämndsekreterare

Anna Ingemarsdotter (KS, KSAU)
Dany Yasso (KSFX)

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-09-13