Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och arbete inom plan- och bygglagen, PBL och angränsande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter. Nämnden hanterar frågor som rör stads- och landskapsmiljö såsom framtagande av detaljplaner, prövning av bygglov och anmälan, tillsyn av den byggda miljön och kulturmiljön.

Byggnadsnämnden biträder kommunstyrelsen i översiktsplanearbetet och tar på deras uppdrag fram förslag till detaljplaner. Nämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätningsverksamhet, hanteringen av ansökningar om strandskyddsdispens och dispenser för skyltning. Vidare hanterar nämnden namn- och adressfrågor samt uppdatering av lägenhetsregister.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden, fr.o.m. okt 2020)

Äldre möteshandlingar (2019-2020)

Äldre möteshandlingar (t.o.m. 2018)

Reglemente

I reglementet för byggnadsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Alla nämnders reglementen

Organisation

Förtroendevalda i byggnadsnämnden

Stödjande förvaltning: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Nämndsekreterare

Christoffer Andersson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Rapporteringskrav för alla företag som hanterar farligt avfall

Den 1 november 2020 började en ny lagstiftning att gälla som innebär att alla företag som hanterar farligt avfall måste rapportera in detta. I Naturvårdsverkets film på bara 3 minuter framgår det hur du som företagare genomför rapporteringen.

Bygga, bo & miljö För företagare

Stort deltagande i dialogen om östra Eneby torg

Under mars och april genomfördes en medborgardialog om en möjlig utveckling av området öster om Enebybergsvägen vid Eneby torg.

Bygga, bo & miljö

Stadig ökning av cyklister i Danderyd

Utvecklingen och trendkurvan över tid talar sitt tydliga språk: fler människor väljer cykeln som transportmedel idag jämfört med för sju år sedan. Under 2013 registrerades drygt 450 000 cyklister som passerade de två cykelräknarna vid Stocksundet, sedan dess har antalet cyklister ökat för varje år och förra året passerade knappt 700 000 cyklister.

Bygga, bo & miljö

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2021-05-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.