Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Det är ordföranden i krisledningsnämnden som avgör när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, och som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av Danderyds kommun.

Krisledningsnämnden kan överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena medger det lämnar krisledningsnämnden tillbaka uppgifterna till ordinarie nämnd.

Sammanträden

Då krisledningsnämnden endast sammankallas vid extraordinära händelser finns under normala omständigheter ingen kalender med dess sammanträden.

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för krisledningsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Reglemente för krisledningsnämnden.pdf

Organisation

Förtroendevalda i krisledningsnämnden

Stödjande förvaltning: Kommunledningskontoret

Nämndsekreterare

Anna Ingemarsdotter

Senaste nyheterna som berör nämnden

En närbild på en partikel av coronavirus.

Ökad spridning av covid i samhället

Eftersom smittspridningen av covid ökar i samhället har Smittskydd Stockholm gått ut med förstärkta hygienrekommendationer inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter.

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-06-29