Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten samt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Uppdrag:

Socialnämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, familjerättsfrågor, ekonomiskt bistånd, missbruksfrågor, omsorg om fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, äldreomsorg, och samverkan med frivilligorganisationer inom socialtjänstens område (där detta inte ankommer på annan nämnd).

I socialnämndens ansvar ingår även att strategiskt planera för att tillgodose kommuninvånarnas behov av till exempel boenden för personer med stora vård- och omsorgsbehov, både äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning, det vill säga att utreda, fatta beslut, verkställa insatser samt att följa upp att insatserna är av god kvalitet för den enskilde.

Verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde kan drivas på tre olika sätt:

  • Vissa drivs av privata utförare enligt kommunens kundvalssystem enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem).
  • Vissa verksamheter drivs genom upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).
  • Vissa verksamheter drivs av kommunen i egen regi.

Nämnden ansvarar för att upphandla drift av privata utförare samt följa upp kvaliteten i verksamheterna hos både de privata utförarna och den egna regin.

Socialnämnden ansvarar för välfärdsverksamheten som drivs av kommunens egen regi inom

  • vård- och omsorgsboende och dagverksamhet inom äldreomsorg
  • verksamhet för funktionsnedsatta enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): personlig assistans, boende, personstöd samt övriga LSS-insatser.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Verksamhetsplan

Socialnämndens verksamhetsplan 2024

Reglemente

I reglementet för socialnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Socialnämndens reglemente

Delegationsordning

Socialnämndens delegationsordning.pdf

Organisation

Förtroendevalda i socialnämnden

Stödjande förvaltning: Socialförvaltningen

Nämndsekreterare

Anna Månsson

Senaste nyheterna som berör nämnden

En tillbringare med vatten och jordgubbar står i gräset.

Råd vid varmt väder

Under sommaren kan det komma perioder av höga temperaturer. Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. I Sverige är vi inte så vana vid höga temperaturer. Äldre personer (över 65 år), små barn och kroniskt sjuka utgör speciellt sårbara grupper.

Omsorg & socialt stöd Seniorer

Stocksundsgården gör kunskapslyft för starkare seniorer och förebygger undernäring

Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende har nyss fått ÄTUP:s certifiering, då minst 80% av personalen genomfört en utbildning om näringslära, kost och hälsa med inriktning på äldre.

Omsorg & socialt stöd Seniorer
Första symboliska spadtaget för vård- och omsorgsboendet  vid Bragevägen i Djursholm. Från vänster: Bigitta Sundman (M), förste vice ordförande i socialnämnden, Caroline Pettersson, regionchef Vardaga, Nils Resvik, projektutvecklingschef Vectura, Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden, Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande och Eric Carmestedt, arbetschef MVB Öst.

Byggs nytt vård- och omsorgsboende i Danderyd

I dag togs det första symboliska spadtaget för det nya vård- och omsorgsboendet Villa Brage i Djursholm. Boendets 60 platser blir ett viktigt tillskott eftersom antalet äldre i Danderyd väntas öka.

Kommun & politik Omsorg & socialt stöd Bygga, bo & miljö Näringsliv & arbete För företagare Seniorer

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-05-13