Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten samt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Uppdrag:

Socialnämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, familjerättsfrågor, ekonomiskt bistånd, missbruksfrågor, omsorg om fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, äldreomsorg, och samverkan med frivilligorganisationer inom socialtjänstens område (där detta inte ankommer på annan nämnd).

I socialnämndens ansvar ingår även att strategiskt planera för att tillgodose kommuninvånarnas behov av till exempel boenden för personer med stora vård- och omsorgsbehov, både äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning, det vill säga att utreda, fatta beslut, verkställa insatser samt att följa upp att insatserna är av god kvalitet för den enskilde.

Verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde kan drivas på tre olika sätt:

  • Vissa drivs av privata utförare enligt kommunens kundvalssystem enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem).
  • Vissa verksamheter drivs genom upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).
  • Vissa verksamheter drivs av kommunen i egen regi.

Nämnden ansvarar för att upphandla drift av privata utförare samt följa upp kvaliteten i verksamheterna hos både de privata utförarna och den egna regin.

Socialnämnden ansvarar för välfärdsverksamheten som drivs av kommunens egen regi inom

  • vård- och omsorgsboende och dagverksamhet inom äldreomsorg
  • verksamhet för funktionsnedsatta enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): personlig assistans, boende, personstöd samt övriga LSS-insatser.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Verksamhetsplan

Socialnämndens verksamhetsplan 2023

Reglemente

I reglementet för socialnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Socialnämndens reglemente

Delegationsordning

Socialnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i socialnämnden

Stödjande förvaltning: Socialförvaltningen

Nämndsekreterare

Anna Månsson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Dags att nominera till Hälsovårdsfonden 2023

Nu är det dags att nominera stipendiater till Hälsovårdsfonden! Stipendiet som är i form av ett ekonomiskt bidrag, tilldelas en eller flera personer verksamma i Danderyd, som arbetar för att kommunens unga ska ha en sund hälsa.

Omsorg & socialt stöd Idrott & fritid

Danderyd, Lidingö, Täby och Vaxholm går samman för att starta en gemensam familjerätt

Danderyd, Lidingö, Täby och Vaxholm har beslutat att inleda ett samarbete genom att lansera en gemensam familjerätt. Syftet med samverkan mellan kommunerna är att skapa en stabil och robust familjerätt som kan leverera med hög kvalitet och kontinuitet.

Kommun & politik Omsorg & socialt stöd
Hålla handen!

Trygghetslarm fungerar igen

Sedan kl. 21.45 torsdag 23 mars fungerar trygghetslarmen.

Omsorg & socialt stöd Seniorer

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-06-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.