Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten samt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Uppdrag:

Socialnämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, familjerättsfrågor, ekonomiskt bistånd, missbruksfrågor, omsorg om fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, äldreomsorg, och samverkan med frivilligorganisationer inom socialtjänstens område (där detta inte ankommer på annan nämnd).

I socialnämndens ansvar ingår även att strategiskt planera för att tillgodose kommuninvånarnas behov av till exempel boenden för personer med stora vård- och omsorgsbehov, både äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning, det vill säga att utreda, fatta beslut, verkställa insatser samt att följa upp att insatserna är av god kvalitet för den enskilde.

Verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde kan drivas på tre olika sätt:

  • Vissa drivs av privata utförare enligt kommunens kundvalssystem enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem).
  • Vissa verksamheter drivs genom upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).
  • Vissa verksamheter drivs av kommunen i egen regi.

Nämnden ansvarar för att upphandla drift av privata utförare samt följa upp kvaliteten i verksamheterna hos både de privata utförarna och den egna regin.

Socialnämnden ansvarar för välfärdsverksamheten som drivs av kommunens egen regi inom

  • vård- och omsorgsboende och dagverksamhet inom äldreomsorg
  • verksamhet för funktionsnedsatta enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): personlig assistans, boende, personstöd samt övriga LSS-insatser.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Verksamhetsplan

Socialnämndens verksamhetsplan 2023

Reglemente

I reglementet för socialnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Socialnämndens reglemente

Delegationsordning

Socialnämndens delegationsordning.pdf

Organisation

Förtroendevalda i socialnämnden

Stödjande förvaltning: Socialförvaltningen

Nämndsekreterare

Anna Månsson

Senaste nyheterna som berör nämnden

FRG-utbildning startar 6 februari

Vill du bistå invånarna genom att ingå i den frivilliga resursgruppen (FRG)? Den frivilliga resursgruppen består av personer som kallas in när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen. Kommunen har tecknat en överenskommelse med Danderyds Civilförsvarsförening att utbilda personer med erfarenhet och personliga förutsättningar att hantera kriser i samhället

Kommun & politik Omsorg & socialt stöd Trygghet & säkerhet

Skydda dig mot bedrägerier

Jul och nyår är tyvärr högtider även för bedrägerier. Bedragare riktar ofta in sig på äldre och personer med en funktionsnedsättning. Ta del av polisens tips kring hur du skyddar dig. Eller prata med anhöriga om hur de kan skydda sig.

Trygghet & säkerhet Seniorer

Danderyd skänker modulbostäderna till Ukraina

Behovet av stödinsatser är fortsatt stor i det krig som pågår i Ukraina. Därför skänker nu Danderyd kommunens modulhus till landet.

Kommun & politik Omsorg & socialt stöd Bygga, bo & miljö Ukraina

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-10-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.