Starta livsmedelsverksamhet

För att få starta och bedriva en livsmedelsverksamhet i Danderyd måste du registrera anläggningen hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Anmälan om registrering och verksamhetsbeskrivning ska skickas in senast 14 dagar innan planerad start. Efter registreringen kommer miljö- och stadsbyggnadskontoret att boka tid för ett kontrollbesök.

Kravet på godkännande för animalieanläggningar finns kvar (till exempel för slakterier, mejerier, tillverkande industrier med flera). Dessa anläggningar godkänns av Livsmedelsverket. Ansökan måste lämnas in minst sex veckor innan planerad start. Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret om du är osäker på om din anläggning omfattas av EG förordningen (EG) nr 853/2004.

Krav som ställs på en livsmedelsanläggning

Lokalen ska vara lämplig för den verksamhet du tänkt bedriva. För att få bedriva livsmedelsverksamhet ska lokal och utrustning vara anpassad efter den verksamhet som bedrivs.

Tänk på att tidigt ta kontakt med fastighetsägaren för att få dennes synpunkter på den planerade verksamheten. Det kan också vara vettigt att diskutera med fastighetsägaren vem som ska bekosta åtgärder för installationer och underhåll av lokalen samt vem som ska ansvara för att nödvändiga åtgärder görs.

Branschriktlinjer - Butik

Branschriktlinjer - Restaurang

Branschriktlinjer - Servicehandel

Bra belysning i livsmedelsbutik

Branschriktlinjer - Vård, skola, omsorg

Egenkontroll

Alla livsmedelsverksamheter ska ha ett system för egenkontroll. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel som saluhålls är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande regler. Du måste ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet för att kunna förhindra att människor blir sjuka. För ändamålet är det viktigt att ha ett system som är anpassat efter verksamhetens storlek och art.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att se till att den personal som hanterar livsmedel får utbildning i livsmedelhygien och att personalen har de kunskaper som krävs för de arbetsuppgifter som de ansvarar för. Den personal som arbetar med livsmedelshantering ska alltså veta vilka rutiner som finns i egenkontrollen och följa dem.

Vägledning om lokaler, hygien och egenkontroll på Livsmedelsverkets webbplats

Verksamhet som upphör eller överlåts

När du ska upphöra med en livsmedelsverksamhet ska du meddela miljö- och stadsbyggnadskontoret detta. Detta gäller oavsett om verksamheten ska upphöra helt eller överlåtas till en annan företagare. 

Förändringar i verksamheten

Mer information

Om att starta företag på Livsmedelsverkets webbplats

Om information, märkning och påståenden på Livsmedelsverkets webbplats

Om lagstiftning på Livsmedelsverkets webbplats

Om riskklassning av livsmedelsanläggning på Livsmedelsverkets webbplats

Taxa för livsmedelskontroll

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2021-05-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.