Köldmedier

Kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning innehåller oftast olika typer av fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (köldmedier) vilka kan bidra till globala uppvärmning och skada ozonskiktet om de släpps ut i luften.

Vilka regler finns?

För att minska miljöpåverkan finns det regler för vilka köldmedier som får användas och hur installation och kontrollen ska gå till. Det finns EU gemensamma regler och kompletterande regler som gäller för anläggningar i Sverige.

Koldioxidekvivalenter, CO2e, är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid (CO2).

GWP-faktorn anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid.

Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter (CO2e) kan man jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens GWP-faktor.

Läckagekontroll

Som ansvarig (Operatören) för utrustningen ska du se till att kontrollen görs regelbundet så att inga läckor har uppstått.

Hur ofta läckagekontrollen ska göras beror på aggregatets storlek och vilken klimatpåverkan gasen har. Det räknas om till så kallade koldioxidekvivalenter. Utrustning med mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter behöver inte följa den obligatoriska läckagekontrollen. 

Aggregat som innehåller köldmedier ska kontrolleras av certifierad entreprenör enligt följande intervaller:

Mängd CO2e

Kontrollintervall

Kontrollintervall med
läckagevarningssystem

Upp till 5 ton

Ingen obligatorisk kontroll

Ingen obligatorisk kontroll

Från 5 till <50 ton

Minst var 12:e månad

Minst var 24:e månad

50 till <500 ton

Minst var 6:e månad

Minst var 12:e månad

500 ton eller mer

Minst var 3:e månad

Minst var 6:e månad

På Incerts webbplats hittar du en lista över certifierade företag:

Om certifierade företag på Incerts webbplats

Rapportera till miljö- och stadsbyggnadskontoret

Senast den 31 mars varje år ska rapporten för anläggningar med ett eller flera aggregat som sammanlagt innehåller mer än 14 ton CO2e köldmedium har skickats till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

All utrustning som har krav på periodisk läckagekontroll ska räknas med. Det är den som är ansvarig ägare den 31 mars som ansvarar för att rapporteringen sker i tid. Endast rapporter av yrkesmässiga, till exempel restauranger, förskolor, verkstäder ska skicka in rapporten.

Du kan skicka in rapporten via Kontakta kommunen Kontakta kommunen (danderyd.se)  eller till postadress: Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 74, 182 11 Danderyd.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en tillsynsavgift för granskning av köldmedierapporter. För granskning av 2023 års rapport (rapporter som skickades in för granskning senast 31 mars 2024) tas en avgift på 2706kr för kompletta rapporter och 4059 kronor för inkompletta rapporter enligt gällande taxa ut.

Taxa för miljötillsyn (KF 2021-11-08 § 131) (danderyd.se)

Om du inte rapporterar i tid 

Glöm inte att det är du som användare som ansvarar för att den årliga rapporteringen skickas in till oss.

Om du inte gör rapporteringen i tid eller om kontrollen uteblir riskerar du att drabbas av miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Avgiften för en försenad kontrollrapport är 1000 kronor och för utebliven kontroll 5000 kronor. Utöver miljösanktionsavgiften tillkommer även en avgift för miljö- och stadsbyggnadskontorets handläggning av ärendet.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Rapportens innehåll

Rapporten ska innehålla fullständiga uppgifter. Som operatör är det du som godkänner att uppgifterna är kompletta innan rapporten skickas in. Vilka uppgifter rapporten ska innehålla återfinns i Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Anmäl ny anläggning och konvertering

Om du ska nyinstallera eller konvertera aggregat med en köldmediemängd på 14 ton CO2e eller mer ska du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret i god tid före installationen eller konverteringen.

Anmäl ägarbyte

Om du köper eller säljer en verksamhet som använder köldmedier ska du anmäla det skriftligen till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kravet gäller inte för icke-yrkesmässig verksamhet som till exempel privatpersoner eller äkta bostadsrättsföreningar.

 

Skrota på rätt sätt

Skrotning ska göras av en certifierad kylentreprenör som skriver ett skrotningsintyg. Du ansvarar för att skicka in intyget till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Tänk på att även en anläggning som är avställd eller ur drift ska läckagesökas.

Mer information

Om köldmedier på Allt om f-gas webbplats

Vägledning om fluorerade växthusgaser på Naturvårdsverkets webbplats

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.