Omgivningspåverkan i bygg- och exploateringsprojekt

Bygg- och anläggningsverksamhet i exploateringsprojekt kan orsaka störningar för omgivningen. Innan byggnationerna i ett exploateringsområde påbörjas ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram.

Kontrollprogram

Kontrollprogrammet ska ta upp och beskriva den påverkan som projektet kan ha för närboende och på miljön. Programmet ska ange de skyddsåtgärder som behövs, vem som ska utföra dem och när. Programmet ska också beskriva hur verksamhetsutövaren kontrollerar att miljökrav och riktlinjer följs samt hur eventuella klagomål som uppstår ska hanteras.

Reglerna för kontrollprogram finns i miljöbalken. Det är verksamhetsutövaren som ska arbeta fram själva kontrollprogrammet, gärna i samråd med miljö- och stadsbyggnadskontoret. När kontrollprogrammet är klart och miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att programmet uppfyller kraven beslutar miljö- och stadsbyggnadsnämnden att verksamhetsutövaren ska följa kontrollprogrammet.

Eftersom verksamhetsutövaren är den part som vet mest om det exploateringsprojekt som ska genomföras, vet förstås denne mest om vilken miljö- och omgivningspåverkan som just det aktuella projektet kan ha. Exempel på områden som dock bör finnas med i kontrollprogrammet är följande: buller, luftföroreningar, länshållningsvatten, avfall, kemikaliehantering, hantering av förorenade massor samt information och hantering av eventuella klagomål.

Anmälan om om miljöfarlig verksamhet eller sanering av förorenat område ska göras separat.

Miljöfarlig verksamhet

Avhjälpande åtgärd - förorenat område

Mer information

Kontrollprogram – för påverkan på hälsa och miljö under byggtiden

Information om schaktmassor

Arbeten i vatten

Bygglov

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.