Spridning av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är till för att begränsa tillväxt och förekomst av vissa organismer. De egenskaper som bekämpningsmedel har gör dem också mer eller mindre hälso- och miljöfarliga. För att skydda människor, djur och växter finns regler för hantering av bekämpningsmedel.

Anmälningsplikt

För att få sprida kemiska bekämpningsmedel krävs en anmälan. Detta gäller till exempel vid spridning på vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter, på banvallar eller på områden som är större än 1000 kvadratmeter och där allmänheten rör sig fritt.  

Anmälningspliktig bekämpning får som huvudregel påbörjas tidigast fyra veckor efter det att en anmälan har gjorts till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Tillståndsplikt

Tillstånd krävs vid spridning av bekämpningsmedel inom följande områden:

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gårdar till skolor och förskolor
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Ansökan om tillstånd ska skickas in till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Det är inte tillåtet att påbörja bekämpningen utan beviljat tillstånd.

Punktbekämpning

Hastigt påkallade saneringar mot ohyra och skadedjur kan ske utan tillstånd. I sådana fall skall miljö- och stadsbyggnadskontoret kontaktas.

Förbud

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.

Att tänka på vid spridning

För att få sprida bekämpningsmedel klass 1 och 2 krävs särskild behörighet. Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel ska använda medel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Vid användning ska hänsyn tas och skyddsavstånd iakttas till känsliga områden och annans egendom. Skulle det ske en olycka, till exempel ett större läckage, ska räddningstjänsten underrättas omedelbart.

Funktionstest av utrustningen

Efter den 26 november 2016 ska alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel vara godkända av Jordbruksverket (vissa undantag finns).

För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan krävs det att den är funktionstestad.

Mer information

Föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter

Föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Jordbruksverket

Kemikalieinspektionen

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-14