Utsläpp från parkeringsplatser

Under hösten 2019 påbörjar miljö- och stadsbyggnadskontoret inventering och tillsyn av parkeringsplatser i Danderyds kommun.

Syftet med inventeringen är att få kännedom om hanteringen av dagvatten från alla större parkeringsplatser i kommunen samt genom tillsyn bidra till att mängden förorenande ämnen i dagvattnet minskar och att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Ägare till fastigheter med stora parkeringsytor kommer att kontaktas och uppmanas att svara på en enkät om hur dagvattnet från parkeringsplatserna omhändertas. Ifylld enkät ska skickas in till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 7 oktober 2019.

Enkät

Därför kontrolleras utsläpp från parkeringsplatser

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor som exempelvis tak, vägar och parkeringsytor. Dagvattnet i Danderyd leds huvudsakligen via ledningar eller diken direkt till recipient, det vill säga sjöar, havsvikar och vattendrag. Recipienterna i Danderyd är hårt belastade av föroreningar och det krävs omfattande åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

En stor källa till föroreningar i dagvattnet är biltrafiken och parkeringsplatser. Dagvatten från dessa områden innehåller ofta olja, PAH och miljöstörande tungmetaller som bly, koppar, kadmium, nickel och zink. Det är därför viktigt att dagvattnet genomgår rening innan det släpps ut till dike eller ledningsnät.

Ansvar för utsläpp från parkeringsplatser

Danderyds kommun ansvarar för största delen av avloppsledningsnätet i Danderyd. Det kommunala avloppsledningsnätet består av spillvattenledningsnät, som leds till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö, samt dagvattenledningar som leds ut till sjöar, havsvikar och vattendrag. Danderyds kommun är verksamhetsutövare för den allmänna VA-anläggningen och ansvarar därmed för det avloppsvatten som släpps ut därifrån.

En fastighetsägare eller verksamhetsutövare som släpper ut vatten till en allmän VA-anläggning ansvarar i sin tur för de flöden och föroreningar som uppkommer i anslutningspunkten till den allmänna VA-anläggningen.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret ansvarar för tillsyn över miljöfarliga verksamheter där förorenat dagvatten kan uppstå. Genom tillsyn kontrolleras till exempel att förorenat dagvatten inte leds ut, varken till den allmänna VA-anläggningen eller direkt till mark, grund- eller ytvatten.

Avgift

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en avgift för tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften regleras av taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Mer information

Dagvatten

Taxa

Havs- och vattenmyndigheten

VISS

 

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03