Upphandling och inköp

Danderyds kommun ska köpa varor, tjänster och entreprenader genom de avtal som tillkommit genom lagen om offentlig upphandling (LOU). Saknas upphandlade avtal inom visst avtalsområde ska en upphandling genomföras.

Syftet med lagen om offentlig upphandling är att de EU-rättsliga principerna ska följas för att bland annat ge konkurrens i skapandet av avtal.

Under upphandlingen ska alla anbud behandlas objektivt och tilldelning av avtal ska göras enligt ett transparent framställt förfrågningsunderlag. Genom upphandling kan kommunen pressa priser vid de offentliga inköpen och samtidigt ställa nödvändiga krav på kvalitet. 

Danderyds kommun ska i alla affärsrelationer ta hänsyn till de EU-rättsliga principerna samt att verka för att pris och kvalitet får relevanta proportioner i förhållande till det som avtalas. 

Om kommunen genomför otillåtna direktupphandlingar kan kommunen stämmas av Konkurrensverket och riskera att tilldömas skadestånd om lägst 10 000 kronor och högst 10 000 000 kronor, dock inte högre än 10 procent av kontraktsvärdet.

Kommunens annonserade upphandlingar

Upphandlingsmyndigheten

Konkurrensverket, KKV

Lagar vid offentlig upphandling

Det är flera lagar som kommunen tillämpar vid offentlig upphandling. Nedanstående lagar reglerar främst de mest förekommande processerna när Danderyds kommun upphandlar:

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar

Upphandlingsenheten genomför kommunövergripande upphandlingar, vilka täcker kommunens gemensamma behov.

De förvaltningsspecifika upphandlingarna initieras oftast av förvaltningarna själva. För att kvalitetssäkra det upphandlingssamarbetet har kommunen antagit dokument avseende roller och ansvar i samband med upphandling.

Upphandlingsenhetens funktion

Den centrala upphandlingsenheten ansvarar för kvalitetsstyrning av upphandlingsverksamheten och ska återrapportera avvikelser till kommunstyrelsen. Upphandlingsenheten ska se till att kommunens upphandlingar genomförs effektivt genom kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen, från förstudie till avtalstecknande. Detta med stöd av Styrdokument för upphandling (KS 2010-0183, 2010-09-27) och tillämpningsföreskrifter i Riktlinjer för upphandling, vilka grundar sig på gällande upphandlingslagstiftning. Även andra relevanta lagar ska beaktas, som bland annat på civilrättens område eller Offentlighets- och sekretesslagen.

Policy för inköp, upphandling och avrop.pdf

Ramavtal och avtal ska upprättas för kommunövergripande och förvaltningsspecifika köpbehov inom Danderyds kommun.

Upphandlingsenheten är rådgivande vid upphandlingar och bistår med utbildning och konsultation inom upphandling och avtalsuppföljning.

Mer information

Upphandlingsmyndigheten - Hållbarhet

Upphandlingsmyndigheten - Valfrihetswebben

 

Upphandlingsenheten

Box 66, 182 05 Djursholm

upphandling@danderyd.se

 

Handläggare upphandlingsenheten

Amanda Carlsson, upphandlare, 08-56891055
Saghi Derafshan Jernström, upphandlare, 08-568 913 75
Anders Ekström, upphandlare (konsult)

Entreprenad

Tk-upphandling@danderyd.se

 

Uppdaterad: 2023-03-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.