Nya bostäder vid Nora torg

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Detaljplan för nya bostäder och handel vid Nora torg.

Planillustration_Nora Torg samrådPlanillustration över Nora torg, finns även i planbeskrivningen, bilaga 1.

Aktuellt

Ett plansamråd pågick under perioden 28 april - 20 juni 2017. Ta del av samrådshandlingarna nedan. Planförslaget kommer nu att bearbetas utifrån inkomna synpunkter. Nästa tillfälle att lämna synpunkter blir när planen ställs ut för granskning.

planprocess plansamråd

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit. Klicka på bilden för mer information om planprocessen.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 14 januari 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Nora torg. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga fler bostäder vid Nora torg och skapa förutsättningar för utveckling av Nora torg som lokalt centrum.

Ett program, som ligger till grund för en ny detaljplan, skickades ut på programsamråd under perioden 16 december 2015 - 8 februari 2016. Ta del av handlingarna nedan. Planområdets avgränsning har, efter genomfört programsamråd, ändrats så att fastigheten Danarö 5 (med föreslagen radhusbebyggelse i programhandlingarna) har utgått. Se planområdets avgränsning i kartan nedan.

kartöversikt Nora torg

Fastigheterna som ingår i planområdet är Köpmannen 1, Danarö 6, Danarö 8, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1.

Handlingar

Samrådshandlingar 28 april -  20 juni 2017
Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Programhandlingar
16 december - 8 februari 2016
Programhandling
Programskiss
Remissbrev

Underliggande utredningar
Dagvatten; Sweco Environment AB, 2014-09-04
Dagvatten; Sweco Environment AB, 2015-02-13
Markteknisk undersökningsrapport; Sweco Civil AB, 2016-09-07
Projekterings-PM Geoteknik; Sweco Civil AB, 2016-09-07
Solstudie; Ettelva Arkitekter, 2017-02-01
Trafiktekniskt utlåtande; Per Löfvendal Trafikplanering, 2017-02-02
Trafikbuller; Akustikbyrån, 2017-02-08

Planförfarande

Planen handläggs med normalt förfarande.

Kontakt

Anna-Britta Järliden, planarkitekt
08-568 912 59