Återrapportering av trädärendet på Kaptensbacken 2

Under våren fick Tekniska kontoret genom TN § 24/2021 i uppdrag att utreda händelsen på Kaptensbacken 2 samt se över rutiner för hanteringen av särskilt skyddsvärda träd. Kontoret återrapporterar uppdraget på tekniska nämndens sammanträde den 16 juni.

Utredningen har genomförts av advokatbyrå Bonde Barzey med syfte att få en extern redogörelse och bedömning av händelsen. Bonde Barzey lämnar också rekommendationer till kontoret för fortsatt arbete med t ex dialog i ärenden där naturmiljö kan komma att påverkas.

Tekniska kontoret har utöver det tagit fram nya rutiner för särskilt skyddsvärda träd som också har granskats av samma advokatbyrå.

Tekniska kontoret återrapporterar uppdraget på nämndens sammanträde den 16 juni.