Åtgärder för ökad kvalitet på vård- och omsorgsboenden

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde tillsyn på de vård- och omsorgsboenden som drivs av Danderyds kommun i våras som en del av sin nationella granskning av kommunal äldreomsorg. Granskningen fokuserade på fyra områden: medicinska bedömningar, dokumentation, läkemedelshantering och vård i livets slutskede.

Smiling senior man walking arm in arm with female nurse while looking away in alley at nursing home

Förbättringsarbete

Efter att Danderyd lämnat in en åtgärdsplan utförde IVO en uppföljande tillsyn 8 november 2023.

– Kraftfulla åtgärder har gjorts inom kommunens vård och omsorg om äldre för att komma till rätta med de brister IVO har påvisat. Det finns generella utmaningar inom vård och omsorg i Sverige som rör till exempel språkkunskaper hos personal och svårighet att rekrytera sjuksköterskor, som vi också upplever i Danderyd, säger socialdirektör Britt-Marie Ekström

– Vi bedriver sedan tidigare ett förbättringsarbete för att säkerställa patientsäkerhet, kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Vi fortsätter oförtröttligt med detta, säger Anette Tingström, chef för vård och omsorg i kommunal regi.

Stärkta kunskaper i svenska med språkapp och språktest

Ett antal åtgärder har vidtagits för att stärka kompetensen hos personal och åtgärda brister i verksamheten. Vid nyanställning av omvårdnadspersonal används ett språktest som utvärderats och visat gott resultat. I februari 2024 kommer verksamheterna att börja använda ett digitalt språktest som är säkerställt enligt Socialstyrelsens krav på språkförmåga i äldreomsorg.

För befintlig omvårdnadspersonal erbjuds appen Lingio och digitala språkutbildningar för att stärka kunskapen i svenska språket.

Rätt kompetens hos anställda

För att säkerställa rätt kompetensnivå hos omvårdnadspersonalen, tillsvidareanställs endast undersköterskor, sedan tre år tillbaka.

För att medarbetare ska få ge medicin behöver de få godkänt på två tester i svenska som görs under uppsikt av sjuksköterska. Om resultatet inte är godkänt, får medarbetaren inte ge medicin utan får utbildning för att få tillräcklig kompetens på området.

Palliativa ombud finns i varje verksamhet för att stärka kompetensen om palliativ omvårdnad hos övrig personal. De får kompetensutveckling via Palliativt Kunskapscentrum och samarbetar med sjuksköterskorna. Extra personal tillsätts för att vaka över personer vid livets slutskede.

Tillgång till läkare och journaler

Alla boende har en individuell vårdplan, eller hälsoprocess som det kallas i kommunens journalsystem. Omvårdnadspersonalen har tillgång till sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter anteckningar i journalen. Sjuksköterskorna har all relevant patientinformation då de har tillgång till läkarnas journalanteckningar.

Verksamhetscheferna stämmer regelbundet av med sjuksköterskorna gällande läkarens tillgänglighet.

Arbete med att attrahera sjuksköterskor pågår, bl. a har en kompetensmodell arbetats fram för yrkesgruppen under 2022, med en tydlig beskrivning av kompetensutvecklingsmöjligheter.

IVO har ännu inte återkopplat skriftligt till kommunen om inspektionen som genomfördes i november.

Årlig tillsyn av hälso- och sjukvård

Under hösten 2023  genomförde kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, sin årliga inspektion av vård- och omsorgsboenden i Danderyd.[BE1] [SA2]  I rapporten konstateras att "sammantaget bedöms vård- och omsorgsboendena ge kommuninvånarna en god och säker vård." De mindre brister som identifierats ska åtgärdas innan årets slut enligt de handlingsplaner som verksamheterna har fått.

Läs handlingarna från socialnämndens möte 11 dec 2023:

Återkoppling vidtagna åtgärder IVO:s tillsynsinsats av vård och omsorg

Tillsyn granskning av hälso- och sjukvård i vård- och omsorgsboende