Åtgärder ska bidra till bättre framkomligheten i Enebyberg

Den 7 september beslutade Tekniska nämnden om ett åtgärdsprogram som ska bidra till bättre framkomlighet utmed stråket Täbyvägen-Enebybergsvägen. Programmet innehåller både åtgärder i infrastrukturen och insatser för beteendeförändring.

Under rusningstrafik är det problem med framkomlighet längs stråket, både för kollektivtrafik och för biltrafik. Därför har Danderyds kommun och Täby kommun tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram för stråket Täbyvägen-Enebybergsvägen.

Utgångspunkten för programmet är den stråkstudie där specialister analyserat trafikflödet på sträckan och identifierat möjliga förbättringsåtgärder.

Rent konkret handlar det bl a om reglering av trafiksignaler och bussprioritering, utveckling av cykelvägnätet i stråkets närområde, cykelparkering vid hållplatser och informationsinsatser.

- Genom att skapa bättre förutsättningar för kollektivt resande och cykling kan vi avlasta trafikstråket. Det gynnar alla som färdas utmed sträckan, inte minst våra invånare som behöver resa med bil till jobb och skola eftersom antalet bilar på detta sätt kan minska. Det gynnar också de invånare som vill resa kollektivt men väljer bilen eftersom de upplever att de inte kan lita på att de kommer fram i tid, säger Bengt Sylvan, ordförande i Tekniska nämnden.

Reglering av trafiksignaler

En viktig faktor för kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen är restiden. Genom att bl a förse dagens signalreglerade korsningar med bussprioritet skapas bättre framkomlighet för bussen längs hela stråket. På detta sätt minskar risken för att bussen fastnar i eventuella köer orsakade av trafiksignalen.

Ett annat förslag på åtgärd som presenterades var att ta bort ett antal busshållplatser för att på så sätt minska restiden längs sträckan. I Danderyds kommun rörde förslaget busshållplatsen på Kryddgårdsvägen. Tekniska nämnden beslutade dock att denna åtgärd inte ska genomföras, busshållplatsen på Kryddgårdsvägen ska vara kvar.

Bland övriga åtgärder lyfts också möjligheten att ansöka om gratis prova-på-busskort hos Region Stockholm med mål om att förändra resmönstret längs stråket.

Nästa steg

Åtgärdsprogrammet gäller tidsperioden 2020-2025 och nu väntar utredning och genomförande av de åtgärder som ska bidra till förbättrad framkomlighet längs med stråket. Tekniska kontoret har även fått i uppdrag från Tekniska nämnden att verka för att öka turtätheten i rusningstrafik på Enebybergsvägen.

- Det är glädjande att vi tillsammans med Täby kommun nu har ett gemensamt åtgärdsprogram på plats och en gemensam riktning för hur situationen kan förbättras längs sträckan. Det är ett steg i rätt riktning men jag ser att det behövs fler åtgärder framöver för att åstadkomma ytterligare förbättringar. Detta är en fortsatt viktig fråga för oss. Med programmet fortsätter vi arbetet med att minska biltrafiken på Enebybergsvägen, säger Bengt Sylvan.

Om stråket

Stråket Täbyvägen-Enebybergsvägen är totalt drygt sju kilometer långt och utgör ett viktigt lokalt och delregionalt kollektivtrafikstråk som binder samman Vallentuna i norr med tunnelbanan i Mörby Centrum och vid Danderyds sjukhus.

Läs mer

I följande dokument beskrivs arbetssätt och föreslagna åtgärder för förbättrad framkomlighet. (Observera att punkten gällande Kryddgårdsvägens hållplats på sidan 9 ska att uppdateras i enlighet med Tekniska nämndens beslut 2020-09-07)

Åtgärdsprogram Täbyvägen-Enebybergsvägen.pdf

Stråkstudie Täbyvägen-Enebybergsvägen.pdf