Nya avfallsföreskrifter har trätt i kraft

Sedan 1 januari i år har kommunen nya avfallsföreskrifter. I föreskrifterna finns bestämmelser om avfallssortering, hur hämtningen ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägare vad gäller hämtställen och mycket mer.

Varje kommun ska enligt lag ha en renhållningsordning som bland annat innehåller föreskrifter för avfallshantering. I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.

Danderyds kommuns nya avfallsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige i december 2020. Innan dess hade förslaget varit ute på samråd och utställning för att bland annat allmänheten, organisationer och myndigheter skulle ha möjlighet att komma med synpunkter.

Den 1 januari 2021 trädde kommunens nya avfallsföreskrifter i kraft och ersatte föreskrifterna från 2015. 

Danderyds kommuns avfallsföreskrifter