Nya avgifter för vatten, avlopp och sophämtning 2020

Från den 1 januari 2020 höjs taxorna för vatten och avlopp samt avfallsinsamling i kommunen. Anledningen är bland annat höjda priser för rening av vatten och behandling av avfall.

Det är tekniska kontoret i Danderyds kommun som ansvarar för hanteringen av vatten och avlopp (VA) samt avfall. Verksamheten finansieras av en VA-taxa och en avfallstaxa och ska inte gå med vinst. Taxorna ska täcka de kostnader som det innebär att hantera och behandla vatten och avfall i kommunen.

I november 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att höja taxorna för VA och avfall i kommunen.

Varför behöver taxorna höjas?

”Anledningen till att VA-taxan höjs är framförallt ökade kostnader för behandling och rening av spillvatten hos regionens reningsverk”, förklarar David Johannesson, avdelningschef för VA- och avfallsverksamheterna. ”Ytterligare en anledning är ökade reparationskostnader och ökade investeringar. Ledningsnätet i Danderyd är gammalt och behöver rustas upp, precis som i många delar av landet.”

När det gäller avfallstaxan beror höjningen bland annat på prisindexökningar från upphandlande entreprenörer men även att verksamheten tidigare varit underfinansierad och därmed gått med förlust. Höjning görs därför för att balansera avfallskollektivets medel.

”Vi har tidigare kunnat hålla nere taxan för abonnenterna tack vare ett överskott i avfallsfonden. Nu är det överskottet slut och vi behöver höja taxan till normal nivå igen.”, förklarar David Johannesson.

Vad kommer det att kosta?

Avfallstaxan höjs med 11 %. Det innebär rent konkret en höjning med 18 kr/månad för ett enfamiljshus med sortering av matavfall och sophämtning varannan vecka. Total kostnad för abonnemanget är ca 2150 kr/år (baserat på att hushållet slänger 400 kilo avfall/år).

För det dyraste abonnemanget med sophämtning av restavfall varje vecka är motsvarande höjning 28,50 kr/månad. Total kostnad för abonnemanget är ca 3450 kr/år (baserat på att hushållet slänger 400 kilo avfall/år).

VA-taxan höjs med 9 %. Det innebär en kostnad på 16,86 kr per m3 levererat vatten (inkl. moms) från och med 2020. Motsvarande avgift för 2019 var 15,47 kr per m3.

Taxorna höjs från och med 1 januari 2020. Detta kommer att framgå av fakturorna för VA och avfall som skickas ut direkt efter första kvartalet 2020.

Så kan du minska dina kostnader

Du kan påverka kostnaden för din avfallshämtning. Detta genom att sortera matavfall samt minska mängden restavfall som du slänger eftersom du bland annat betalar för avfallsvikterna som hamnar i kärlen. Kanske kan du även dra ned på hur ofta ditt avfall hämtas? För enfamiljshus är t ex det billigaste abonnemanget matavfallssortering samt hämtning varannan vecka (26 ggr/år).

Vad ingår i taxan?

I taxan för vatten och avlopp ingår allt från rening av vatten till underhåll av ledningar. I avfallstaxan regleras de avgifter som hushåll och verksamheter betalar till kommunen för avfallshantering. I avgiften ingår inte bara insamling utan också behandling av avfallet, kundservice, återvinningscentraler (mobila och stationära) med mera.

Läs mer om taxan för vatten och avlopp

Läs mer om avfallstaxan