Åtgärdsplan för att nå en budget i balans

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019 om att nämnderna gemensamt ska lämna ett överskott 2019 på 13,5 miljoner kronor. Det betyder att nämnderna inte ska använda upp hela den budget som de blivit tilldelade för 2019. Anledningen är att kommunen ska få en ekonomi i balans.

Det är främst Tekniska nämnden (+7 mnkr), Kommunstyrelsen (+3 mnkr) och Kultur och Fritidsnämnden (+3 mnkr) som förväntas minska sina kostnader 2019. Kommunfullmäktige beslutade även att de verksamheter som gick med ett underskott 2018 ska upphöra med det under 2019. De verksamheter som gick med ett underskott 2018 var förskola, skola, hemtjänst, utbildningsnämnden samt socialnämnden.
Uppdrag: ta fram konsekvensbeskrivningar för sänkt ram 2020

Kommunfullmäktige beslutade även att ge kommunstyrelsen och de andra nämnderna i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar. Av beskrivningarna ska det framgå vad den föreslagna ekonomiska ramen år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet. Det som ska konsekvensbeskrivas är:

  • att nämndernas ramar 2020 sänks med sammanlagt 35,5 miljoner kronor jämfört med budgetramarna 2019
  • att nämnderna inte får kompensation för pris- och löneuppräkningar
  • att peng- och checkbeloppen inom förskola, skola och äldreomsorg för 2020 inte höjs från 2019 års nivåer.

Beslutet betyder inte att budgetramarna för 2020 är beslutade. Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv med ramar den 27 maj. Det slutgiltiga beslutet om budget 2020 sker av kommunfullmäktige i november 2019.

Efter att respektive nämnd behandlat konsekvensbeskrivningarna ska dessa senast den 15 april skickas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen kommer, med konsekvensbeskrivningarna som underlag, göra en sammanvägd bedömning i budgetdirektiven inför 2020. Det handlar om att väga samman kostnadssänkningar för verksamheterna, eventuell skattehöjning, justerade avgifter och övriga intäktsökningar för att få en budget i balans för 2020.