Besparingar inom kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret (KLK) ska effektivisera och spara cirka 10 miljoner kronor genom att se över och omprioritera inom sin verksamhet.

Det görs bland annat genom att vakanta tjänster inte kommer återbesättas, konsultkostnader minskas, ambitionen för näringslivsfrågorna sänks och kostnaderna för IT-stöd minskas. Anslaget för feriearbeten föreslås minska och avgifterna för festvåningen kommer att utredas. Vidare kommer lokalanvändningen att ses över.

Kommunledningskontoret har en budget på 92,5 mnkr för 2019. Det motsvarar cirka 5 procent av kommunens totala budget på 1850 mnkr för 2019.

Kommunledningskontorets uppdrag    

Kommunledningskontoret fungerar som service- och stabsorgan till Kommunstyrelsen. Uppdraget är ge stöd och service till kommunens verksamheter. Det handlar ytterst om att bidra till att kommunen levererar verksamhet till Danderydsborna av hög kvalitet och att skattemedel används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Under de senaste åren har KLK successivt fått en utökad budget. Anledningen är att enheten har fått fler uppgifter och ett utökat uppdrag. Övriga verksamheter får idag ett effektivt och kvalificerat stöd inom bland annat ekonomi, upphandling, kommunikation, juridik, och IT.     

Ett viktigt uppdrag har varit att utveckla och driva e-tjänster. Det kontaktcenter som nu finns i Mörby centrum har också ökat tillgängligheten till kommunal service för medborgarna. Uppgifter inom detaljplanering har överförts från Miljö- och stadsbyggnadskontoret till Kommunledningskontoret.

Till det kommer kommunens ökade behov att möta nya de kraven i EU:s datalagringsdirektiv GDPR och ett utökat arbete med IT-säkerhet, men även nya krav från staten på kommunernas arbete med civilförsvaret.