Ekonomi i balans

Här följer kort uppdatering av respektive nämnds uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att återfå en budget i balans, förvaltningarnas pågående arbete med förslagsunderlagen samt beslutsgången.

Uppdrag från kommunfullmäktige

På kommunfullmäktige den 4 februari fick kommunens nämnder i uppdrag att presentera förslag på hur verksamheterna kan bidra med ett överskott för 2019. De fick också i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar och eventuella behov av måljusteringar med 2020 års föreslagna ekonomiska ramar.

Skälet till aktuell budgetåtstramning är att kommunen gått med underskott två år i rad och nya underskott väntas i år om inte kraftfulla åtgärder vidtas. För att vända utvecklingen har kommunens politiska ledning nu vidtagit en rad åtgärder för att vända underskottet och nå ett överskott.

Effekten för verksamheten i år består av att vissa nämnder får ett krav på sig att lämna överskott och det har också tydliggjorts att ingen nämnd får lämna underskott. 2020 föreslås den samlade budgetramen till 1814,4 miljoner kronor från tidigare 1849,9 miljoner (2019).

Åtgärdsförslag och konsekvensbeskrivningar tas fram

På uppdrag av respektive nämnd har nu förvaltningscheferna med sin personal ett intensivt pågående arbete med att ta fram besparingsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning.

Förvaltningarnas framtagna konsekvensbeskrivningar ska vara inlämnade till kommunstyrelsen senast den 15 april 2019.

Sammanfattande tidplan för budgetens politiska ärendeberedning fram till beslut

Nämndernas konsekvensbeskrivningar kommer att utgöra underlag för kommunstyrelsens direktiv för budget 2020. Denna väntas behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj. 

Det slutgiltiga beslutet om budget 2020 sker sedan av kommunfullmäktige i november 2019.