Intensivt arbete med att balansera Danderyds budget

Just nu pågår ett intensivt budgetarbete i Danderyd med mål att balansera kommunens ekonomi redan till nästa år. I våras meddelade den politiska majoriteten en rad förslag på skattehöjning, besparingar och effektiviseringar. Nu går budgetarbetet in i en avgörande fas och vad resultatet blir för nästa år kommer att bli klart i november.

– Det har varit ett enormt starkt fokus på ekonomin sedan i våras. Det är naturligt med tanke på det allvarliga ekonomiska läge kommunen befinner sig i med stora ackumulerade underskott på över 200 miljoner. Samtidigt har de samlade insatserna gjort att vi redan nästa år kommer att ha balans i budgeten. Det är ett bevis på en i grunden stark ekonomi och på att det finns både vilja och förmåga att ta ansvar för ekonomin, kommenterar Åsa Heribertson, kommundirektör i Danderyds kommun.

Det finns ett antal förklaringar till underskotten och obalans i den kommunala budgeten:

  • Under ett antal år har kommunens kostnader ökat, samtidigt som intäkter från exempelvis försäljningar av kommunal mark (så kallade exploateringsintäkter) har blivit mindre än beräknat.
  • Sedan tidigare har inte kommunen haft ett överskottsmål, något som innebär att vi inte har haft en buffert att balansera budgeten med.
  • Under det senaste halvåret har brister upptäckts i de kommunala ekonomiprocesserna, vilket innebär att kommunen har tillåtit större utgifter än vad det har funnits täckning för.
  • Ett ökande antal kommuner i Sverige går dåligt vilket innebär att Danderyd får betala mer till det kommunala utjämningssystemet. Varje medborgare i Danderyd betalar var och en mer än 17 000 kronor om året till andra kommuners verksamhet.

Jämfört med andra kommuner har Danderyd under de senaste tio åren satsat mer på kommunens kärnområden än de flesta jämförbara kommuner. Något som visar sig i den mätning av så kallad nettokostnadsavvikelse som görs av organisationen SKL (Sveriges kommuner och landsting). Enkelt uttryckt innebär värdet noll att kommunen har kostnader i nivå med det förväntade i förhållande till förutsättningarna. En negativ siffra innebär att verksamheten bedrivs mer effektivt och med mindre utgifter än beräknat, en positiv att kommunen lägger mer pengar på en verksamhet än vad som kan förväntas.

År 2009 var nettokostnadsavvikelsen för de samlade verksamheterna i kommunen -10,5. Förra året hade siffran stigit till -3,3, att jämföra med kommuner med motsvarande struktur som Danderyd exempelvis Täby (-16,6), Solna (-17,4) eller Sollentuna (-9,9).

– Samtliga jämförbara kommuner har effektiviserat sin verksamhet under perioden, men Danderyd har gått åt motsatt håll och ökat utgifterna. Det har handlat om medvetna satsningar på hög kvalitet och höga ambitioner i verksamheten. Men för att säkra en balans i ekonomin i ett läge där vi både kan förvänta oss en konjunkturavmattning och stora strukturella utmaningar för kommunerna så krävs att vi sparar och skapar hållbar balans. Det är den långsiktigt bästa garantin för en kommunal service med hög kvalitet, säger ekonomichef Björn Wallgren.

– Jag jobbar med att omsätta de politiskt beslutade sparkraven till konkreta uppdrag för verksamheterna. Jag vill ge bästa möjliga stöd till alla våra verksamheter och duktiga medarbetare i en tuff men nödvändig förändringsresa. Mitt mål är att vi tillsammans ska nå vår vision att bli Sveriges bästa kommun att, leva, bo och verka i. Det kommer att krävas hårt gemensamt arbete och att alla är med och bidrar. Det krävs mod att tänka nytt, ta tuffa beslut och ork att genomdriva förändring, säger kommundirektör Åsa Heribertson, och fortsätter:

– Samtidigt har jag redan sett flera förslag på vilja och förmåga att vända utmaningar genom nya sätt att arbeta och lösa uppgifter i vardagen. Dagens utmaningar skapar ett förändringstryck som på sikt är grund för det nytänkande och den innovation som gör oss till både en bättre kommun och en mer attraktiv arbetsgivare.

Detta händer nu

Med utgångspunkt från de nya ekonomiska ramar som Kommunstyrelsen beslutade i juni har verksamheterna tagit fram förslag som nu behandlas i de olika politiska nämnderna med ansvar för verksamheterna. I början av oktober kommer Kommunstyrelsens ordförande att lägga sitt förslag till budget 2020. Kommunfullmäktige kommer att fatta slutgiltigt beslut om budgetförslaget den 18 och 21 november.

Varför behövs besparingarna?

För att följa kommunallagens krav på en ekonomi i balans krävs kraftfulla åtgärder snabbt. Danderyds kommun har gått med underskott 2017 och 2018 och beräknas gå med underskott även 2019. Om inga åtgärder vidtas riskeras sammantaget för åren ett ackumulerat underskott på 220 miljoner kronor.

Under kommande år kommer Danderyds kommun, liksom de flesta andra kommuner, att känna av en kärvare ekonomi, både beroende på en kommande avmattning av konjunkturen och på demografiska förändringar med fler barn och gamla i befolkningen. För att möta de utmaningarna krävs att vi både har en budget i balans och att vi utvecklar den kommunala verksamheten. Målet är att effektivisera för att få en så bra verksamhet som möjligt för medborgarnas pengar.

Fakta om Danderyds ekonomi

Vad innebär budgetförslaget för kommunens verksamheter?

Frågor och svar om budgetförslaget