Bygglov beviljat för tunnel genom Danderyd

Bedömning av bygglovsansökan

Bygglovet har prövats och beviljats med avvikelse från detaljplan. Tunnelsträckningen går genom vissa områden där det finns bestämmelser i gällande detaljplaner som innebär restriktioner mot borrning, sprängning och andra ingrepp. Dessa bestämmelser har till syfte att skydda befintliga anläggningar som exempelvis tunnelbanan. Eftersom Svenska kraftnäts tunnel kommer att ligga på ett betydande djup under tunnelbanan och övriga anläggningar så har byggnadsnämnden bedömt att förslaget inte strider mot planbestämmelsernas syfte och att bygglov kan ges.

Tunneln är en del i ett större projekt som syftar till att förnya och förstärka elnätet och elleveranserna i hela Stockholmsregionen, vilket bedöms som ett starkt allmänt intresse. Tunneln, som kommer att ligga djupt under mark, bedöms inte heller påverka pågående markanvändning och innebär inte några begränsningar i byggrätter för berörda fastighetsägare.

Många av de synpunkter som kommit in i samband med bygglovsprövningen är frågor som redan har hanterats enligt annan lagstiftning. Tunnelns miljöpåverkan har tidigare prövats enligt miljöbalken och fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen. Miljödomen överklagades till Högsta domstolen och vann laga kraft 2017.

- Det har inkommit flera synpunkter och förslag på andra alternativa sträckningar för tunnelns läge, men det är inget som nämnden kan ta ställning till, säger Claes Breitholtz, ordförande i byggnadsnämnden.

- Det har också kommit flera invändningar gällande miljömässiga aspekter, men det är inte möjligt att ta ett rättsligt omtag i de frågor som redan prövats enligt miljöbalken. Byggnadsnämnden gör sin prövning inom ramen för plan- och bygglagen och kan inte ifrågasätta innehållet i en miljödom som fastställts i Mark- och miljööverdomstolen, avslutar Claes.

Om Svenska kraftnäts tunnel

För mer information om Svenska kraftnäts tunnelprojekt Anneberg-Skanstull, besök deras webbplats.

svenskakraftnat.se 

eller deras Facebooksida

Facebook.com/annebergskanstull

Det går också att nå dem via mejl

anneberg@svk.se