Danderyd presterar bra i miljörankning

Danderyd placerar sig återigen högt upp i tidningen Aktuell Hållbarhets miljörankning. Danderyd ligger nu på plats 18 av Sveriges 290 kommuner vilket är en placering bättre än föregående år.

I kategorin Storstäder och storstadsnära kommuner ligger Danderyd på sjunde plats. I Stockholm delar vi 5:e placeringen med Sollentuna och i förhållande till övriga kommuner i Nordostsamarbetet är Danderyd bäst.

Glädjande placering

- Vi är särskilt stolta över kommunens nya miljö- och klimatprogram som ligger till grund till det fortsatta miljö- och klimatarbetet för att lösa framtidens utmaningar. Framöver kommer vi att arbeta ännu mer med de globala hållbarhetsmålen, säger Hanna Bocander, (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Det är verkligen glädjande att Danderyd återigen placerar sig så bra i miljörankningen. Det är ett målmedvetet och strategiskt arbete under många år med fokus på miljö, klimat- och energifrågor som ligger bakom, säger Johan Lindberg, kommundirektör.

Johan Lindberg och Hanna Bocander i grönska

Johan Lindberg, kommundirektör, och Hanna Bocander, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Vad är framgångsfaktorn bakom resultatet?

-  Till stor del är det genom ett strukturerat långsiktigt miljöarbete inom områden som klimat, biologisk mångfald, cykling, utfasning av oljepannor och fossildrivna fordon, förklarar Jonas Qvarfordt, miljösamordnare i kommunen.

Danderyd ligger bland annat i framkant med klimatanpassningsarbetet och skötsel av kommunens mark för att främja biologisk mångfald.

Många elbilar i Danderyd

Ett annat område där kommunen ligger långt fram är utbyggnaden av laddmöjligheter för elbilar. Det finns nu 132 publika ladduttag i Danderyd.

Även arbetet med att förbättra för cyklister är något som kommunen jobbat aktivt med t ex genom förbättrade cykelvägar och skötsel året runt. Som ett kvitto på detta ser vi genom cykelräknarna vid Stocksundsbron där årligen drygt 690 000 cykelpassager noterades 2020, vilket är en ökning på 50 % sedan räknarna sattes upp 2013.

Engagemang och fossiloberoende

Kommunens organisation har också framgångsrikt jobbat för att bli en fossilbränsleoberoende kommunorganisation.

- Vi har aktivt jobbat för utfasning av oljepannor och fossildrivna fordon. Detta ger resultat. Nu är energianvändningen i kommunens egna verksamhet 97,3 % fossilbränsleoberoende. Det är väldigt glädjande, säger Ruth Meyer.

Jobb kvar att göra

En viktig anledning till resultatet är även engagemanget från kommunens medarbetare och Danderydsbornas vilja att förbättra miljön i kommunen.

Men det finns utmaningar kvar att axla inom miljöområdet. Bland annat att med integrera de globala hållbarhetsmålen i kommunens verksamheter, att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och kustvatten, att få till ett miljöanpassat byggande samt stärka arbetet med hållbar upphandling.

Flera viktiga styrdokument på gång

- Det långsiktiga hållbarhetsarbetet i organisationen tar stöd i viktiga styrdokument. Det nya miljö- och klimatprogram som antogs i december ger en bra grund för fortsatt arbete och under detta år har vi ytterligare några viktiga stöttepelare i hållbarhetsarbetet som lyfts för beslut; vattenplan, dagvattenplan, översiktsplan och trafikstrategi, säger Jonas Qvarfordt.

Människor cyklar och promenerar i trafikmiljö i Enebyberg

Jonas Qvarfordt, miljösamordnare, och Ruth Meyer, energi- och klimatstrateg på rull.

Om Aktuell Hållbarhets rankning

Tidningen Aktuell Hållbarhet har sedan 2009 rankat kommunernas miljöarbete. Resultatet baseras på kommunernas svar på tidningens frågor och ett urval av frågor ur myndigheters enkäter samt indexerade nyckeltal från andra datainsamlingar. Rankningen visar hur väl kommunens miljö- och klimatarbete står sig jämfört med andra kommuners under ett visst år. Resultatet bör inte användas för att bedöma hur miljöarbetet utvecklas över tid men ger en indikation på om kommunen har ett brett miljö- och klimatarbete.

Läs mer om resultatet på Aktuell Hållbarhets hemsida

Läs mer om kommunens miljö- och klimatprogram 2030