Danderyd samverkar kring arbetet mot våld i nära relationer

Idag inleds En vecka fri från våld, en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka, som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot våld i nära relationer. I samband med veckan 20-26 november ordnar Danderyds kommun ett antal föreläsningar och aktiviteter. Syftet är att ge fördjupad kunskap och att fler som behöver stöd i en våldsam relation ska våga söka hjälp.

Evenemang under En vecka fri från våld

I samband med En vecka fri från våld är föreläsare inbjudna. Maria Lundgren, socionom, samt Bianca Kronlöf, författare och komiker, kommer att besöka Danderyd och berättar om sina senaste böcker som behandlar våld i hemmet och våld och mansrollem. Föranmäl dig gärna på grund av begränsade platser på

Vecka Fri från våld

Affisch med föreläsningar under en vecka fri från våld

Stort engagemang i samhället

Annette Lindell är brottsförebyggare på trygg- och säkerhetsenheten på kommunledningskontoret. Hon menar att ett mål med kampanjen mot våld är att bredda samverkan.
– Det känns som vi redan nu är en bit på väg, eftersom olika aktörer har engagerat sig och visat intresse. Det gäller både verksamheter inom kommunen och externt såsom polisen, kyrkan och näringslivet, säger Annette Lindell.

Kampanjen ska också leda till att fler reflekterar kring och agerar för att upptäcka våld.

– Jag hoppas att ”En vecka fri från våld” väcker tankar och frågor. Hur kan jag, min skola, min idrottsförening eller mitt företag bidra till arbetet mot relationsvåld. Kanske har man redan bra rutiner och metoder att dela med sig av? Vi måste hålla de viktiga samtalen vid liv och fortsätta att sprida kunskap, säger Annette Lindell.

Ger stöd till utsatta

Socialförvaltningen arbetar för att alla invånare som är i kontakt med socialtjänsten ska få frågan om de har erfarenhet av våld samt få reda på vilket stöd de kan ta del av. I arbetet med att motverka relationsvåld ingår att upptäcka, utreda och erbjuda stöd till invånare som är utsatta eller utsätter närstående för våld.

Maria Stetina, är strateg på socialförvaltningen och arbetar bland annat med att utveckla arbetet mot våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld.

– På socialförvaltningen kraftsamlar vi genom att alla medarbetare får utbildning om våld i nära relation. Där ingår hur vi samtalar om våld med invånare och vilket stöd vi kan erbjuda. Ett arbete som pågår är hur vi ökar möjligheten för våldsutsatta att få ett stabilt och tryggt boende. Dessutom arbetar vi på att erbjuda insatser till personer som säljer eller köper sexuella tjänster, säger Maria Stetina.

Arbete mot hedersvåld

Bildningsförvaltningen samverkar med socialtjänsten på skolnivå och förvaltningsnivå. Många medarbetare inom bildningsförvaltningen möter barn och unga dagligen i exempelvis skolor, förskolor och kultur- och fritidsverksamhet. Det kan vara de som först upptäcker eller anar att barn och unga far illa eller riskerar att fara illa och gör orosanmälningar, som socialförvaltningen hanterar.

Skola, socialtjänst, polis och fritid i Danderyds kommun har inlett ett brottsförebyggande samverkansarbete kring barn och ungdomar som bedöms vara i riskzonen för kriminalitet och/eller missbruk.

Under 2023-2024 får ett antal medarbetare inom bildningsförvaltningen genomföra fortbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck.

– För de individer som berörs av hedersrelaterad problematik är livssituationen och de framtida livsvalen starkt påverkade och det finns även en hög risk för utanförskap och utsatthet för våld och förtryck, säger Paula Hallberg, verksamhetsutvecklare på bildningsförvaltningen.

Ta kontakt!

Om du misstänker att någon är utsatt för våld i relation gör en orosanmälan. Du behöver inte vara säker på att våld förekommer. Det är socialtjänstens ansvar att utreda eventuellt våld. För personer som arbetar med barn och unga exempelvis i skola eller fritidshem råder anmälningsplikt.

danderyd.se/orosanmalan

Om du själv är utsatt, eller om du utsätter någon närstående för våld, kan du alltid kontakta kommunens socialtjänst. Du kan vara anonym. Det finns stöd och behandling både för de som är utsatta för våld och de som utövar våld. Allt stöd som erbjuds är frivilligt.

danderyd.se/vald