Danderyd satsar på biologisk mångfald

På Danderyds gräsytor myllrar det av fjärilar, bin och humlor. Kommunen satsar stort och långsiktigt på biologisk mångfald. Över 60 provpunkter genomförs per år där vi mäter biologisk mångfald såsom växter fåglar och fjärilar.

Den gröna villastaden

I Danderyds kommun samsas många olika naturtyper på liten yta. Allt ifrån Rinkebyskogen med känsla av orörd storskog och Ekebysjöns rika fågelliv och skiftande landskap till mindre ädellövslundar, strandskogar och öppna ängsmarker.

- Danderyds natur kännetecknas av en härligt varierad natur med höga värden – berättar Karin Lönnberg, en av kommunens två ekologer.

- Mitt favoritområde är Svalnäs gravfält – en riktigt pärla. Området ligger strandnära och har många stora, värdefulla träd och sällsynta lavar. Här finns gravkullar med jätteekar, och ängsmark som vi sköter med slåtter och fagning.

* Faga innebär att man räfsar bort gammalt fjolårsgräs och löv tidigt på våren så blommande örter kan spira och gro.

Gynnande skötsel utav gräsytor

Sedan 1990-talet har kommunen succesivt utökat en högkvalitativ gräsmarkskötsel på långgräsytor. Man har bytt från att använda slaghackmaskin till att nu nästan enbart använda sig av slåtter med upptag.

- Det gör vi för att stödja både den biologiska mångfalden och kvaliteten för medborgaren att vistas på ytor, berättar Jan Bergsten, ekolog på kommunen. Slaghackmaskinen som bara slår av gräset och låter det ligga, ger en dålig tillgänglighet och är sämre för miljön. Genom att hela tiden plocka upp det slagna glesnar gräsmarken betydligt och får dessutom en 40% minskning av gräshöjden, medan det vid slaghackskötsel tätnar och blir mycket högt. Dessa två olika sätt att sköta gräsängar kostar lika mycket men slåtter är bättre, fortsätter Jan.

Att bedriva slåtter i så stor andel av gräsytorna är unikt, här ligger kommunen i framkant.

- Det ligger lite i ropet nu att omföra gräsmatta till ängsmark, säger Karin Lönnberg. Många förvaltningar såsom kommuner och kyrkan börjar inse att det inte är hållbart varken ekonomiskt, ekologiskt eller miljömässigt (utsläpp) att klippa stora gräsytor. Nu börjar de se över möjlighet att omföra till ängsslåtter. Vi gjorde den omställningen redan för fem år sedan, och har nu en väletablerad skötsel.

På de stora ytorna använder kommunen traktorer, på mindre ytor främst häst. Vid våra förskolor används speciellt häst så barnen och personal får tillfälle att uppleva det. Hästskötsel ger dessutom en större omsorg jämfört med att använda traktor.

Varje år växlas tidpunkt när gräset slås, de delar av en äng som slås i augusti, slås nästa gång i juni och vise versa. Det finns forskning på att växlande skötselsystem ger dubbelt så många arter av djur och växter i en gräsmark.

Detta är viktigt för oss poängterar både Jan och Karin. Vi ska ha trivsamma miljöer för invånarna att vistas i och samtidigt vill vi gynna biologisk mångfald. Det ska kännas tryggt att vara här i Danderyds kommun.

Den årliga naturdagen

Danderyds kommun har sedan fyra år tillbaka en årlig naturdag. Där presenteras de natur och miljöprojekt som gjorts under året och som ska göras framöver i kommunen. Fokus ligger på barnen, att öka deras intresse för miljö och naturfrågor.

- De är ju de små som ska ta över och förvalta naturen, säger Anna Lind, projektledare för Naturdagen. Vi har många roliga aktiviteter såsom ”klappa en gädda”, ansiktsmålning, tipsrunda, kela med getter höns och kaniner. Sen kan man träffa våra brukshästar som hjälper oss i vårt naturarbete och lära sig mer om våra superhjältar – bina, avslutar Anna.

- Biologisk mångfald är en viktig fråga för tekniska nämnden, säger kommunens anläggningschef Markus Ek. Tekniska nämnden har därför satt upp ett miljömål om detta där ”Drift av grönstruktur och vattenområden ska stärka biologisk mångfald.” Tekniska kontoret bedriver sedan flera år ett bra och systematiskt arbete för att förbättra och utveckla den biologiska mångfalden i kommunen, fortsätter Markus. Det är ett arbete som är ledande bland kommuner och som ger goda resultat.