Danderyds kommun får tillstånd att kameraövervaka vid Vendevägen

Danderyds kommun har beviljats tillstånd av Datainspektionen att kameraövervaka området kring infartsparkeringen vid Vendevägen. Syftet är att öka tryggheten för Danderydsborna och förebygga brott.

I september 2019 ansökte Danderyds kommun om att få sätta upp kameror vid Vendevägens infartsparkering i närheten av Danderyds sjukhus, känd som Hortusparkeringen. Datainspektionen har nu beviljat kommunen rätt att få sätta upp kameror, dock med vissa begränsningar.

- Jag är glad att kommunen äntligen fått tillstånd för att övervaka parkeringen vid Vendevägen, även om det är en besvikelse att vi inte fått tillstånd bevaka hela det område vi anser oss ha behov av för våra invånares trygghet, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi vet att många känner sig otrygga här. Vi ser därför behov att framöver göra fler ansökningar om kameror på allmän plats säger Gunnar Liljegren (KD), ordförande Brottsförebyggande råd Trygg i Danderyd.

-Vi anser dessutom att det finns behov av kameror på fler platser i kommunen än de fyra vi nu ansökt om så vi planerar att gå vidare med ytterligare ansökningar, avslutar Hanna Bocander. 

Mer information

Datainspektionen har funnit att myndigheten kan ge tillstånd för enbart en av de fyra kameror som kommunen har ansökt om att få sätta upp och nyttja för övervakning. I huvudsak får kommunen tillstånd att kamerabevaka delar av infartsparkeringen, men får avslag för framfört bevakningsbehov av bland annat gångtunneln under E18 samt områden som leder upp till Mörbyskolan.

Datainspektionen anger i sitt svar att integritetsintresset är så pass stort för personer som arbetar, går i skola, utövar fritidsintressen och tar sig till och från arbetet på gångvägarna att man avslår ansökan om kameror som bevakar just dessa platser. Däremot anses inte integritetsintresset vara lika stort för personer som vistas vid återvinningstationer på den större av de två närliggande infartsparkeringarna.

Danderyds kommun har i sin ansökan angett att man tänkt rikta kameran så att de som vistas vid den intill liggande fotbollsplanen inte blir bevakade. Datainspektionens svar innebär att detta dock inte var tillräckligt för att få tillståndet beviljat för denna kamera som var avsedd att övervaka området vid fotbollsplanen och parkeringen närmast Mörbybadet.

Kommunen kommer nu analysera Datainspektionens svar på ansökan och ta ställning till vidare åtgärder.

Myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse behöver tillstånd om de vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde. För polisen finns undantag och för privatpersoner gäller andra lagar och regler.

Tillståndsplikten gäller bevakning som innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning (Personbevakning är bevakning där människor utan större svårighet kan identifieras och lagen gäller om man filmar regelbundet under en längre tid.)

För att en kommun ska kunna kamerabevaka en allmän plats, dit allmänheten har tillträde måste kommunen kunna beskriva syftet med övervakningen samt visa att nyttan med övervakningen är större än eventuella negativa effekter på människors integritet. Ett relevant syfte kan exempelvis vara att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en brottsutsatt plats eller att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet. Innan kameraövervakning sätts in ska andra metoder för att minska brott och öka trygghet övervägas och gärna tillämpas.

Datainspektionen - kamerabevakning offentlig verksamhet