Danderyds kommun kritisk till förslag om förändringar i kollektivtrafiken

I går tog Tekniska nämnden beslut i ärendet om Svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24). I svaret ställer sig kommunen starkt kritisk till Region Stockholms förslag.

Tåg på bro

Region Stockholms Trafikförvaltning skickar årligen ut förslag till trafikförändringar i SL:s kollektivtrafiknät på remiss till kommunerna.

I remissen anger Trafikförvaltningen en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskifte med start i december 2023 (T24). Det handlar bland annat om förändringar i linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. För regionen i stort berörs 21 busslinjer av nedläggning.

För Danderyd skulle förslaget innebära sämre turtäthet på tunnelbana, Roslagsbanan och i busstrafik.

Det är tekniska nämnden som svarar på remissen för Danderyd kommuns räkning. Förslag på remissvar beslutades under onsdagen på nämndens sammanträde den 14 juni.

- Jag kan kort konstatera att vi är starkt kritiska till regionens förslagna förändringar. Jag menar att detta är en nedmontering av kollektivtrafiken som helt går emot utvecklingen av ett modernt samhälle som ska präglas av hållbarhet och tillgänglighet för alla, säger Robert Nibelius (M), tekniska nämndens ordförande.

- Det är angeläget att vi från tekniska nämndens och kommunens sida är tydliga i vår kritik på förslaget om förändringar. Detta är en viktig fråga för Danderydsborna, säger Erik Baggström (KD).

-  Kollektivtrafiken är en grundläggande faktor för en effektiv och hållbar vardag i Danderyd. Vi ser att det finns stora risker för ökat bilanvändande vilket i sin tur ger problem med buller och utsläpp, säger Rolf Lundgren (L).

I remissvaret framhåller Danderyds kommun att förslaget riskerar skapa kumulativa negativa effekter som att utbudet till kollektivtrafik försämras, ökad trängsel, större andel väljer att åka bil vilket ger mer utsläpp av växthusgaser och partiklar samt skapar mer buller.

- Regionen har högt uppsatta mål för kollektivtrafiken. Det handlar bland annat om att kollektivtrafiken ska uppfattas som trygg och pålitlig, att den ska vara enkel att kombinera med andra färdmedel. Vi framhåller i remissvaret att förslaget, så som det är utformat idag, är en motsättning mot dessa mål, kommenterar Stefan Sorpola, teknisk direktör i Danderyds kommun.

Ta del av kommunens beslutade förslag om remissvar

Förslag till yttrande Svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023-2024 (T24)

Protokollet är justerat och publiceras fredagen den 16 juni 2023.

Mötesportalen på danderyd.se