Danderyds kommun vill fortsatt ha Sveriges bästa skolor!

Med hänsyn till elevunderlaget har Danderyd ett överskott av skolplatser i de kommunala skolorna. Förutom de praktiska konsekvenserna av för få elever per skolenhet är ett elevöverskott kostsamt för såväl skolorna som för kommunen.

En skolutredning har därför genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen, där bildningsförvaltningen, tekniska kontoret och kommunledningskontoret med en noggrann analys av nuläget har kommit fram till att åtgärder är nödvändiga.

Exakt vilka åtgärder som blir aktuella är ännu inte bestämt men bland förslagen finns att organisera flera skolor i samma rektorsområde, att differentiera vilka årskurser som ska finnas på vilken skola samt att lämna lokaler som inte behövs för verksamheten.

Inga förslag handlar om att stänga en specifik skola. Danderyds skolor ska fortsätta vara attraktiva för nuvarande och blivande elever och medarbetare.

För att kunna berätta mer om nuläget och de utmaningar som kommer med det och även svara på frågor från vårdnadshavare med barn på de skolor som berörs, kommer informationsmöten att hållas.

Skolutredningen kommer att informeras om på kommunstyrelsens möte den 27 november innan beslut tas av utbildningsnämnden under december eller januari.

Ta del av skolutredningen här