Danderyds sjukhusområde: nytt planprogram visar utvecklingsinriktning

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och norra Europas största förlossningssjukhus. Sjukhuset behöver möta framtidens behov av sjukvård. Den 29 januari beslutade kommunstyrelsen om ett nytt planprogram för Danderyds sjukhusområde.

Visionsbild Danderyds sjukhusområde, ny bebyggelse
Visionsbild Danderyds sjukhusområde

Visionsbilder: Locum/&Rundquist.

I planprogrammet planeras nybyggnation i första hand i områdets östra del mot Mörbygårdsvägen och E18. I den västra delen mot Edsviken kommer grönområdena mot vattnet att utvecklas. Målet är att grönområdena inom sjukhusområdet ska bevaras och utvecklas till en ännu mer attraktiv och läkande miljö.

Sjukhusområde är ett av Danderyds mest trafikerade områden och framkomligheten behöver förbättras. I arbetet ingår att se över hur gång-, cykel, bil- och kollektivtrafiken till och från området kan förbättras.

Vad är nästa steg?

Nu går arbetet vidare i nästa fas, vilket innebär att ta fram en detaljplan för området.

- Arbetet med att ta fram en ny detaljplan beräknas ta ett par år. När det finns ett förslag till detaljplan kommer allmänheten få möjlighet att tycka till om innehållet, säger projektledare Staffan Lind.

Vid större utvecklingsprojekt kan ett planprogram tas fram innan detaljplanearbete påbörjas. Planprogrammet innehåller långsiktiga mål och utgångspunkter för området. Programmet är inte juridiskt bindande, vilket innebär att vissa delar kan komma att förändras i senare skede. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan utbyggnaden påbörjas. Utbyggnad och förändringar på området förväntas ske under lång tid och i flera etapper 

Vill du ta del av hela planprogrammet och följa arbetet med detaljplanen kan du ta del av det på projektsidan för sjukhusområdet:

Planprogram för Danderyds sjukhusområde

Bakgrund

Arbetet har påbörjades 2022. Under 2023 genomfördes informationsmöten och samråd där invånare och andra intressenter hade möjlighet att tycka till om ett samrådsförslag.