Danderydsborna känner sig förhållandevis trygga visar polisens trygghetsmätning

Polisregion Stockholm har genomfört en trygghetsundersökning med syfte att kartlägga utsatthet för brott och upplevelser av brott, säkerhet och trygghet. Några av resultaten som framkommer är att invånarna i Danderyd är förhållandevis trygga. Svar på frågor om man varit utsatt för brott skiljer sig inte från regionen i stort vad gäller stöld, skadegörelse, bedrägeri eller fysiskt våld under det senaste året.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser i Danderyd

Resultatet visar att 77 procent i Danderyd kommun är mycket eller ganska trygga på kvällarna i sitt bostadsområde, att jämföra med region Stockholm där det är 66 procent. Generellt sett uppger Danderydsborna i lägre utsträckning problem i området såsom ordningsstörningar, synliga narkotika- eller alkoholproblem, skadegörelse och nedskräpning. Exempelvis uppger 39% i regionen att ungdomar som stör ordningen är ett problem jämfört med 25 procent av Danderydsborna och av dem är det endast 3 procent som anser att ungdomar stör i stor utsträckning. Sex procent uppger att de varit utsatta för bedrägerier de senaste 12 månaderna, en procent uppger att de varit utsatta för fysiskt våld, 12 procent uppger att de varit utsatta för stöld och 6 procent har varit utsatta för skadegörelse.

– Danderyd är i grunden en trygg kommun. Kommunens samverkan med polis och andra aktörer fungerar väl och är en förutsättning för ett lyckat trygghetsarbete. Kommunen och polisen arbetar med grannsamverkan och kommunen har skjutit till extra pengar i trygghetssatsningen för kameror, väktare och fältassistenter. Förutom kommunens ungdomsstrategi med bland annat Ungt Fokus arbete och Danderyd lyssnar så är en viktig framgångsfaktor alla engagerade medborgare som bidrar till trygghet. Engagerade förare av grannsamverkansbilen, föreningsaktiva, volontärer som gör besök till ensamma människor och alla andra aktiva medborgare som är delaktiga på olika sätt. Att Danderyd hade högst svarsfrekvens av alla länets kommuner är för mig ett ytterligare bevis på detta engagemang som är så viktigt säger Hanna Bocander, Kommunstyrelsens ordförande (M).

Danderyds kommun och polisen gör återkommande en lägesbild som grundar sig på olika undersökningar och underrättelser. Enligt lägesbilderna är det främst tre problem som skapar otrygghet i Danderyd och är prioriterade i det brottsförebyggande arbetet; bostadsinbrott, ungas alkohol- och drogvanor, samt upplevd otrygghet på vissa platser. Polisens nya undersökning motsäger inte den lägesbild som finns vilket visar att kommunen och polisen prioriterar rätt områden.

– Det har funnits problem med anlagda bränder och rån där gemensamma insatser med all sannolikhet givit resultat. Rånen har halverats under det här halvåret jämfört med 2019 och problemet med bränderna har i stort sett upphört. Glädjande nog har bostadsinbrott och försök till inbrott mer än halverats på två år och i nuläget ser nedgången ut att hålla i sig. En femtedel av de svarande, både i Danderyd och Stockholms polisregion, uppger dock att de påverkas av otryggheten på ett sätt som gör att de avstår aktiviteter. Det visar hur viktigt det är att fortsätta arbeta med de här frågorna säger Gunnar Liljegren, ordförande Brottsförebyggande rådet, Trygg i Danderyd (KD).

 

Om trygghetsmätningen

Trygghetmätningen har genomförts genom pappersenkät i brevutskick, som även innehåller en länk till webbenkät som alternativ svarsmetod. Urvalet omfattar folkbokförda personer i Stockholmsregionens 27 kommuner i åldersintervallet 16–84 år. Totalt har 65 procent av urvalet besvarat enkäten. Danderyd hade högst svarsfrekvens av alla kommuner i Stockholms län. Det var 73 procent (776 personer) som svarade på enkäten.


Mer information


Polisens nyhet om trygghetsmätningen 

Film om samverkan för trygghet i Danderyd

Polisens och kommunens arbete för trygghet och mot brott