Detaljplanearbete påbörjas för nya bostäder vid östra Eneby torg

Kommunstyrelsen har beslutat om ett nytt start-PM för bostadsprojektet östra Eneby torg i Enebyberg. Beslutet innebär att förutsättningarna för att bygga flerbostadshus och småhus ska prövas i en detaljplaneprocess. På platsen finns idag bland annat kontor och äldre flerbostadshus.

Det inringade området öster om Enebybergsvägen vid Eneby torg ingår i det område som ska utredas för nya bostäder.

- Jag ser fram emot nästa steg i planeringen av ny bebyggelse vid östra Eneby torg. För att fortsätta vara en attraktiv kommun behöver vi nya bostäder med omsorgsfull gestaltning. Vi ser utvecklingspotential i området och vill verka för att skapa en helhet kring Eneby torg i samklang med invånarnas synpunkter. Utgångspunkten är den medborgardialog som genomfördes 2021, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

- Projektet har fått en ny inriktning med mindre omfattande bebyggelse utifrån de synpunkter som lämnades på förslaget som presenterades 2017-2018. Den nya inriktningen är att radhus kan uppföras närmast befintlig villabebyggelse och flerbostadshus mot Enebybergsvägen. När det finns ett konkret förslag kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter, säger Birgitta Lindgren, första vice ordförande i kommunstyrelsen.

När det första så kallade samrådsförslaget har tagits fram kommer grannar och andra intressenter ha möjlighet att lämna synpunkter. Därefter justeras förslaget inför nästa möjlighet att lämna synpunkter innan ärendet slutligt bereds i olika nämnder och därefter kan beslutas i kommunfullmäktige.

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan kommer även Enebybergsvägens utformning genom området och andra utredningar att genomföras. Området är utpekat som ett möjligt utredningsområde i kommunens översiktsplan.

Protokollet från kommunstyrelsen möte kommer att justeras den 14 mars.

Här kan du läsa mer om detaljplaneprojektet östra Eneby torg.

Här kan du ta del av medborgardialogen om östra Eneby torg.

Bakgrund

Området har utretts för ny bebyggelse sedan 2012 då kommunstyrelsen gav ett uppdrag att ta fram ett detaljplaneprogram. Arbetet med en ny detaljplan påbörjades 2015 med syfte att möjliggöra bland annat bostäder och förskola. Under 2017 var förslaget på samråd vilket väckte stort engagemang bland boende i området och uppdraget avbröts 2018. En omfattande medborgardialog genomfördes 2021 vilken, tillsammans med inkomna synpunkter från samrådet, legat till grund för den inriktning som nu förslås som utgångspunkt för planarbetet.