"Fantastiskt att vi äntligen kan skapa ett trygghetsboende i Kevinge!"

Kevinge seniorlägenheter ska omvandlas till ett trygghetsboende, nya regler för kön till seniorlägenheter och trygghetsboende ska gälla, och möjligheten att uppföra ett nytt trygghetsboende i Enebyberg ska undersökas. Det har kommunfullmäktige fattat beslut om.

- Det är fantastiskt att vi äntligen kan skapa ett trygghetsboende i Kevinge! säger Carina Erlandsson, ordförande i socialnämnden. Det kommer kunna bli ett aktivitetscentrum för seniorer både i huset och i närområdet och bidra till större gemenskap och trygghet.

- Ett trygghetsboende i Kevinge med en anställd aktivitetsansvarig kommer vara ett mycket positivt inslag för seniorer i kommunen. Kevinge seniorlägenheter passar mycket bra som trygghetsboende då de boende kan erbjudas både tillgänglighet, service och aktiviteter, säger socialdirektör Britt-Marie Ekström.

Ändrade regler för kön till seniorlägenheter

Socialnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige också beslutat om nya regler och prioriteringar för kön till seniorlägenheter och trygghetsboende. De ändrade reglerna, som börjar gälla fr.om. 1 juni 2022, innebär bland annat att man kan ställa sig i kö för en seniorlägenhet fr.o.m. det år man fyller 75. Lägenheter tilldelas efter kötid.

De äldre som behöver en anpassad lägenhet på grund av andra särskilda behov eller som saknar hiss i sin nuvarande bostad kan få prioritet i kön.

Övergångsregler kommer att gälla så att de som ställt sig i kö enligt det gamla systemet kommer att behålla sin kötid, men de tilldelas bostad enligt det nya systemet.

Danderyds seniorlägenheter

Kommunen har idag cirka 200 seniorlägenheter. Hälften av dessa finns i Kevinge och övriga är i Enebyberg samt Djursholm. Kommunen har även rätt att anvisa seniorlägenheter i Stocksund. 85% av de som står i kö till seniorlägenheter väljer Kevinge.

Kön till seniorlägenheterna i Djursholm kommer att stängas efter beslut i kommunfullmäktige. Skälet är att lägenheterna på sikt inte bedöms vara optimala som trygghetsboende. Det handlar till exempel om tillgänglighet och närhet till service. Anledningen är också att fastigheterna står inför behov av en upprustning.

Fastighetsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en plan för överlämning av Djursholms seniorlägenheter till kommunstyrelsen. Det kommer ske i takt med att befintliga hyresgäster flyttar ut och inga nya hyresgäster från seniorkön flyttar in (då kön är stängd). Planen ska redovisas för kommunstyrelsen senast 31 december 2022.

De personer som står i kön till seniorlägenheter samt de befintliga hyresgästerna i Djursholms seniorlägenheter kommer att få särskild information per brev.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en planeringsinriktning innehållande möjligheten att uppföra ett trygghetsboende i Enebyberg. Det ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 31 dec 2022.

Mer information om seniorlägenheter och trygghetsboende

Frågor och svar om seniorlägenheter och trygghetsboende

Handlingar

Ärendet i kommunfullmäktige 9 maj 2022:

Omjustering av beslut i ärende om uppdrag att införa trygghetsboende på Kevinge bostäder och att ta fram en ny planeringsinriktning för äldrebostäder inom vissa fastigheter

Ärende i Socialnämnden 20 april 2022:

Förtydligande och övergångsregler av regelverket för anvisning och kö till trygghets- och seniorlägenheter