Förslaget att samla grundsärskolan åk 1-6 på Kevingeskolan åter uppe för beslut

Förslaget om att samla Danderyds kommunala grundsärskola för årskurs 1-6 på en skola – Kevingeskolan – var uppe till diskussion i utbildningsnämnden i december. På grund av många frågor och starka reaktioner bland berörda vårdnadshavare, har frågan nu beretts ytterligare och kommer nu att tas upp igen i utbildningsnämnden, på onsdag den 3 februari.

Förslaget handlar om att samla grundsärskolans årskurs 1-6 i Danderyds kommun på en skola, Kevingeskolan. Enligt bildningsförvaltningens förslag skulle detta göra att kommunen på ett bättre sätt kan tillgodose undervisningskvaliteten för grundsärskolans elever.

Verksamheten är idag uppdelad på två skolor, Kevingeskolan och Vasaskolan med endast ett fåtal elever på varje plats. Grundsärskolan för årskurs 7-9 finns på Mörbyskolan och berörs inte av förslaget.

Bildningsförvaltningen anser att genom att samla grundsärskolan för åk 1-6 på en plats säkerställs att elever i grundsärskolan får sin undervisning enligt den läroplan som de har rätt till.

En tidsplan har upprättats för att de barn som skulle beröras av en flytt ska få möjlighet att besöka Kevingeskolan. Flera olika anpassningar kommer också göras i Kevingeskolan för att på bästa sätt ta emot dessa elever och de nya som kommer att börja där till hösten.

- I vårt arbete på bildningsförvaltningen ingår inte bara att planera för och ta hand om våra nuvarande elever, utan även våra framtida. Med det här förslaget tycker jag att vi på ett bra sätt ser till båda dessa elevgruppers behov. Jag har förhoppningar om att även utbildningsnämnden kommer att se att det här är ett bra och väl genomarbetat förslag, säger Kent Henningson, bildningsdirektör.

Läs bildningsförvaltningens underlag

Bildningsförvaltningens förslag – tjänsteutlåtande

För- och nackdelar med förslaget

Förslag till tidplan och anpassningar

Barnkonsekvensanalys