Förvaltningsrätten har avslagit överklagan om nytt vård- och omsorgboende i Djursholm

Kommunen beslutade i juni 2018 att godkänna ett avtal om exploatering med överlåtelse av mark inom kvarteret Ginnungagap till Vectura Fastigheter AB med rätt att uppföra ett vård- och omsorgsboende i Djursholm. Kommunens beslut överklagades genom en begäran om laglighetsprövning med påstående bland annat om att beredningen av ärendet varit otillräcklig, att fastigheten sålts till ett underpris vilket utgjort ett otillåtet stöd till enskilda eller ett otillåtet statsstöd, samt att försäljningen utgjort en direktupphandling i strid med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Nu har förvaltningsrätten den 4 juni 2019 prövat överklagandet och funnit att det inte finns någon grund för att upphäva det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten har bedömt att beredningen av ärendet har varit tillräcklig. Det har inte heller visats att fastigheten skulle ha sålts till ett pris understigande marknadsvärdet, varför försäljningen inte utgjort ett stöd till enskilda näringsidkare eller en sådant statsstöd som kommunen varit skyldig att anmäla till kommissionen. Vidare har inte lagen om offentlig upphandling varit tillämplig på det överklagade beslutet.

- Jag är glad att frågan har blivit tydligt prövad och att vi nu äntligen kan komma vidare i processen, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Domen vinner laga kraft först tre veckor efter att klaganden fått del av beslutet, och kan fortfarande komma att överklagas.