Frågor och svar om grundsärskolan i Danderyd

Många har haft frågor kring den förändring inom grundsärskolan för årskurs 1-6 som kommer att ske till hösten. Här finns ett antal frågor och svar för den som vill veta mer om hur turerna har gått och vad som ligger bakom utbildningsnämndens beslut.

Hur många barn går i grundsärskolan i Danderyd idag?

Idag är det 4 elever som är inskrivna i grundsärskolan på Kevingeskolan, 6 elever på Vasaskolan och 4 elever på Mörbyskolan.

Vad är grundsärskolan och vem får gå där?

För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs att eleven har intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada och att eleven inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Så här skriver Skolverket:

Att gå i grundsärskolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke ditt barn kan välja i framtiden. Därför måste hemkommunen (den kommun där barnet bor) först göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om ditt barn hör till grundsärskolans målgrupp. Det är inte förrän bedömningen är klar som hemkommunen har möjlighet att bestämma att ditt barn ska tas emot i grundsärskolan. Hemkommunen ansvarar också för att förklara för dig vilka konsekvenser det får för ditt barn att gå i grundsärskolan, både på kort och lång sikt.

Efter grundsärskolan kan ditt barn gå vidare till något av programmen i gymnasiesärskolan. Betygen från grundsärskolan gör däremot inte ditt barn behörigt till gymnasieskolan. Om ditt barn vill det, och om skolan bedömer att han eller hon kan klara det, kan ditt barn söka till några av gymnasieskolans introduktionsprogram, till exempel individuellt alternativ.

Folder om grundsärskolan från Skolverket

Hur många barn är det som ska flytta?

Det rör sig om 2-6 elever, det är inte helt lätt att svara på, då vissa elever som går på Vasaskolan inte har varit inskrivna i grundsärskolan. Ingen av dessa elever tvingas dock att flytta, de får ett erbjudande om plats på Kevingeskolan som de kan välja att tacka ja till, vilket vi naturligtvis hoppas att de vill.

Vad kommer flytten att innebära för de barn som går på grundsärskolan på Vasaskolan idag?

Den kommer förstås innebära flera förändringar då det blir nya lokaler, ny skolgård, nya klasskamrater och till viss del ny personal. Men vi kommer att se till att övergången blir så mjuk och smidig som möjligt. Bland annat kommer barnen och deras föräldrar få möjlighet att besöka lokalerna och vi kommer också att göra olika anpassningar på plats för att de ska kunna tas emot på bästa sätt.

I övrigt kan vi inte här beskriva specifika detaljer för hur undervisningen kommer att se ut för enskilda elever. Det är en fråga för skolan att hantera i samråd med eleven och dennes familj.

Vilka utredningar har lett fram till det här beslutet?

Beslutet om att flytta grundsärskolan från Vasaskolan till Kevingeskolan har föregåtts av flera olika utredningar och en barnkonsekvensanalys.

Underlagen till beslutet finns att läsa här

Hur många elever kommer att gå i grundsärskolan i Kevingeskolan till hösten?

Det är svårt att säga men om vi räknar med de som går på Kevingeskolans grundsärskola idag, och att de som går på Vasaskolans grundsärskola flyttar med och att någon ytterligare börjar, kommer det att vara omkring tio elever där till hösten.

Vad händer med de eleverna som blir kvar på Vasaskolan?

Det är förstås viktigt att alla får det stöd de behöver för att klara att tillgodogöra sig sin utbildning. De elever som ska läsa enligt grundskolans läroplan och har en autismdiagnos kan få undervisning och stöd i en mindre undervisningsgrupp. Vasaskolan har idag specialistkompetens för undervisning av elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Det viktiga är att elever som är inskrivna i grundskolan läser enligt den läroplanen.

Varför ska ni flytta grundsärskolan från Vasaskolan till Kevingeskolan?

Eftersom det är så få elever det handlar om är det viktigt för oss att samla kompetens och verksamhet på ett ställe, för att kunna bygga upp någonting riktigt bra med hög kvalitet. Vi måste förstås följa de styrdokument som reglerar skolan i all vår undervisning.

Nu väljer vi att ta ett nytt grepp kring hela grundsärskolan. Vi måste se till att endast de som är inskrivna i grundsärskolan läser enligt den läroplanen, övriga elever ska få det stöd de behöver i den vanliga grundskolan.

Hur mycket pengar kommer kommunen att spara på detta?

När grundsärskolan samlas på Kevingeskolan kommer Vasaskolan kunna lämna en lokal och därmed kommer hyran för Vasaskolan att minska. Men antalet personal kommer att vara i stort sett densamma och vi kommer dessutom att behöva göra olika anpassningar på plats på Kevingeskolan, så de ekonomiska besparingarna är små.

Hur kommer den blivande grundsärskolan på Kevingeskolan att se ut?

Grundsärskolan på Kevingeskolan har idag inriktningen träningsskola. Där går idag fyra elever. Verksamheten bedrivs i en egen del av skolan, i fina och luftiga lokaler som är speciellt anpassade till de behov som grundsärskolans elever kan ha. Ytterligare lokaler kommer att iordningställas under våren och där kommer flera olika anpassningar att göras både inomhus och utomhus för att ta emot de nya eleverna till hösten. Planerandet inför detta har påbörjats i samarbete med bland annat tekniska kontoret, som har ansvar för skolans lokaler.