Kommunen har överklagat kammarrättens dom angående särskolan

Nyligen kom de första domarna där barnkonventionen testades, i Danderyds fall innebar domslutet att utbildningsnämndens beslut att samlokalisera alla särskoleelever till Kevingeskolan revs upp. Nu har kommunen överklagat förvaltningsrättens domslut till kammarrätten.

Kevingeskolan i Danderyd

Barnkonventionen är sedan 2020 svensk lag. Det innebär att barn ska ges möjlighet att komma till tals inför beslut som rör dem och att kommuner och myndigheter i sina beslut ska se till barnens bästa.

Monica Renstig är ordförande i utbildningsnämnden, varför överklagar kommunen förvaltningsrättens beslut?

Barnkonventionen har nu blivit lag och hittills har det inte prövats vad detta innebär, vilket är en av anledningarna till att vi väljer att pröva detta vidare. För oss är det viktigt att säkra att vi gör rätt, och därför vill vi också få prövat hur Barnkonventionen ska tolkas när det gäller vad som är barnens bästa.

Men när frågan väl är prövad kommer vi självklart att följa utslaget i hur vi handlägger liknande beslut i framtiden. Sen vill jag understryka att elevernas bästa är otroligt viktigt i all vår verksamhet, och att det här domslutet inte heller handlar om att barn i vår verksamhet har lidit skada.

Varför vill kommunen genomdriva den här förändringen trots motstånd ifrån föräldrarna?

Först och främst vill jag vara tydlig med att vi förstår och känner med de vårdnadshavare som upplever att det här kommer att vara till nackdel för deras barn. På lång sikt är vi dock övertygade om att det kommer att innebära att Danderyd får en starkare och bättre särskola som får mer resurser att ta hand om varje barn utifrån deras behov och förutsättningar.

Vi inser också att vi hädanefter behöver ha en bättre kommunikation med berörda vårdnadshavare och vara ännu tydligare med varför vi fattar våra beslut. I den bästa av världar går alla sådana här beslut att genomföra i samförstånd, i det här fallet var det tyvärr inte möjligt.

Kan nämndordföranden verkligen fatta beslut om att överklaga förvaltningsrättens domslut utan att detta tas upp i nämnd igen?

Ja, i brådskande ärenden, och överklagandet behövde komma in inom tre veckor mitt i semestern. Dessutom handlar det ju om att jag som nämndordföranden försvarar nämndens demokratiskt fattade beslut genom att överklaga. Detta är egentligen inte ett nytt beslut, utan bara ett beslut att överklaga. En annan anledning till att jag ansåg att det var viktigt att agera snabbt, var för att inte låta elever och vårdnadshavare sväva i ovisshet om hur kommunen kommer att göra vid skolstart.

Kent Henningson, bildningsdirektör. Kan du förklara på vilket sätt beslutet att samlokalisera särskolan till Kevinge är för barnens bästa?

Danderyd är inte en tillräckligt stor kommun för att kunna driva två separata särskolor med god kvalitet. På Vasaskolan saknas idag förutsättningar att driva den särskola som eleverna förtjänar. På Kevingeskolan finns däremot förutsättningarna att skapa en riktigt bra särskola och jag känner mig trygg med att beslutet att samlokalisera särskolan på sikt skapar bästa möjliga förutsättningar för kommunens särskoleelever.

Vad betyder kommunens överklagande av domslutet för de eleverna som ska flytta efter sommarlovet?

Ingenting i nuläget. Vi har valt att överklaga domslutet och vår bedömning är att det vore olyckligt att ändra förutsättningarna för de barn som redan varit på inskolning och är inställda på en omställning. Det som sades innan sommarlovet gäller alltså för barnen.

Med tanke på de renoveringsplaner som finns för Kevingeskolan, finns det en risk att särskoleeleverna måste flyttas igen?

I dagsläget finns inga beslut om större ombyggnationer på Kevingeskolan. Just nu planeras renovering och ombyggnad i Enebyberg och Stocksund. Vilket innebär att de upprustningsplaner som diskuterats för Kevingeskolan ligger så pass långt fram, att de barn som nu berörs av samlokaliseringen sannolikt inte kommer påverkas av en eventuell större renovering eller ombyggnad.