Kommunens enheter inom egen regi har blivit Stjärnmärkta enligt svenskt demenscentrum

Utbildningen har gjorts genom att minst 80% av personalen har genomgått en utbildning i demensvård under fyra tillfällen á 3 timmar. Utbildningen har varit inriktad på bemötande och omvårdnadsåtgärder där man sätter personen i centrum vid demenssjukdom och att man inte använder sig av tvång- och begränsningsåtgärder.

Diplomen delades ut på Klingsta vård- och omsorgsboende

Det är i enlighet med Nollvisionen och de nationella riktlinjerna för vård av personer med demens/kognitiv svikt(förvirringstillstånd).

Det här är jättestort, en enorm satsning som har gjorts, berättar Catherine Berglund, demenssamordnare i kommunen. På det här sättet säkrar man upp till att minst 80% av personalen har adekvat utbildning som ger en säkrare vård och rätt bemötande till personer med demenssjukdom. Utbildningen behövs verkligen då det blir allt vanligare med demenssjukdomar. Vi blir allt äldre och med det ökar risken att man drabbas av demenssjukdom och multisjuklighet.

Jag är stolt över personalen, fortsätter Catherine. De får en förståelse för beteendestörningar vilket är vanligt hos personer med demenssjukdom. Vanliga symtom kan vara apati, vandrande (de som går fram och tillbaka), oro (de som inte kan sova på nätterna), ångest och aggressivitet. Personalen får en viktig kunskap om vad de ska göra när symptomen dyker upp. De får en trygghet i att hitta lösningar som medför att de boende får en bra livskvalitet.

Arbetet utgår ifrån att personalen går igenom olika checklistor – vad har den boende för diagnos, finns bemötandeplan/er, är personen registrerad i de kvalitetsregister man använder inom god demensvård, är alla grundläggande behov tillfredsställda, rätt läkemedel.

Det här arbetet kommer vi fördjupas oss i, berättar Christina Edholm som är verksamhetschef. Vi kommer schemalägga reflektioner, ha team-möten och handledning för att tillsammans arbeta för en god vård och omsorg för personer med demens/kognitiv svikt.

De verksamheter som blivit stjärnmärkta är:

  • Klingsta vård och omsorgsboende
  • Storkalmars vård och omsorgsboende
  • Oliven och Soltorpets dagverksamhet

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den består av fyra utbildningssteg och vänder sig främst till demensboenden, äldreboenden och hemtjänstenheter men även till biståndshandläggare. När minst 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt. För att genomföra Stjärnmärkt utbildningsmodell krävs tid och engagemang. Varje steg innehåller en reflektionsträff à 3 timmar samt hemuppgift.

Läs mer om Stjärnmärkningen - klicka här